Chiêu trò xuyên tạc Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm

Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm thay thế cho Quy định số 47-QĐ/TW năm 2011. Ngay sau đó, các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tiến hành công kích, xuyên tạc, đả phá Quy định số 37.

Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hiện nay, Đảng có hơn 5,2 triệu đảng viên. Chính vì vậy, việc siết chặt lỷ luật, kỷ cương trong Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Sau 10 năm thực hiện Quy định số 47 (2011) về những điều đảng viên không được làm, nhiều vấn đề mới phát sinh, đặc biệt để đáp ứng yêu cầu trong đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm là thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị đang cố tình bóp méo thông tin, xuyên tạc sự thật, đánh tráo bản chất vấn đề liên quan đến việc Đảng ban hành Quy định số 37. Những luận điệu xấu, độc hại, sai trái đang được các đối tượng tung ra có thể kể đến như: “Quy Định 37/2021 là trận đồ do chính Tổng Bí thư giăng ra – chứ không phải trung ương đảng gì cả – với mục đích tạo thành một thế trận mới để qua đó cô lập, loại trừ những đảng viên không nằm trong vòng kiềm tỏa của ông”, “Quy định số 37 chỉ đóng vai trò tuyên truyền, tô vẻ hình ảnh cho một đảng Cộng sản ngày càng xuống cấp và không còn uy tín”, “việc ban hành quy định 37 chứng tỏ đảng đang hết sức rệu rã”…

Nhìn vào Quy định số 37, có hai vấn đề mới nhận được sự quan tâm của dư luận là quy định liên quan đến nội dung đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và quy định liên quan đến phòng chống tham nhũng. Cần phải hiểu rõ, việc ban hành Quy định số 37 là đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Quy định số 37 như một “vòng kim cô” để mỗi đảng viên tự nhìn, tự soi, tự răn chính mình, tránh trường hợp mắc phải sai phạm. Với những người suy thoái, biến chất, có hành vi sai phạm, Quy định số 37 là căn cứ để xử lý nghiêm khắc.  Và cũng cần nhấn mạnh thêm, kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xử lý đảng viên sai phạm thời gian vừa qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của quần chúng nhân dân.

Cùng với Điều lệ Đảng và các quy định khác, quy định về những điều đảng viên không được làm đã tạo thành một hệ thống các quy định chặt chẽ để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ. Đặc biệt, tại Việt Nam, Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đội ngũ lãnh đạo các cấp hầu hết đều là đảng viên. Vì vậy, việc củng cố sức mạnh của Đảng cũng tác động trực tiếp đến việc nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Việc ban hành Quy định số 37 sẽ giúp Đảng cộng sản ngày càng vững mạnh, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội sẽ được củng cố. Đây là điều mà các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị không hề mong muốn. Chính bởi vậy, những kẻ này không tiếc thủ đoạn, sẵn sàng “đổi trắng thay đen”, xuyên tạc mọi thông tin để chống phá Đảng.

Bảo An


Nguồn: Cánh cò

http://hoicodo.com/809241/chieu-tro-xuyen-tac-quy-dinh-so-37-ve-nhung-dieu-dang-vien-khong-duoc-lam/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét