$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Lật tẩy 'màn ảo thuật' cổ xúy thay đổi chế độ chính trị

SHARE:

Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch diễn ra trên tất cả các mặt...

Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch diễn ra trên tất cả các mặt của ý thức xã hội. Trong đó, chung quanh vấn đề nhận thức và giải quyết của Đảng ta về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là một trong những tiêu điểm công kích, chống phá và xuyên tạc của kẻ thù. Vì vậy, nhận diện đúng để xác định trúng những luận cứ khoa học nhằm đấu tranh phê phán, bác bỏ những luận thuyết, âm mưu và hành động nói trên của các thế lực thù địch trở thành một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

Những giọng điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Trong âm mưu và luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, đã và đang có những “lý sự” xuyên tạc rằng: Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam chỉ mang tính chất nửa vời, chỉ có đổi mới kinh tế, không có đổi mới chính trị; những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam “không dám” thực hiện đổi mới chính trị, vì sợ bị mất “cây gậy quyền lực”, bị “thay máu” bản chất chế độ… Chúng còn rêu rao rằng, đổi mới chính trị ở Việt Nam “lệch pha”, không đồng bộ, không tương xứng so với đổi mới kinh tế; đổi mới ở Việt Nam chẳng qua là sự “học đòi”, “bắt chước” một cách khiên cưỡng công cuộc cải tổ, cải cách ở Liên Xô và Trung Quốc, nên tất yếu sẽ đi đến “kết cục” đổ vỡ cả kinh tế lẫn chế độ chính trị mà thôi.

Tinh vi và xảo quyệt hơn, có quan điểm còn vin vào nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin là “kinh tế quyết định chính trị” để trắng trợn tuyên bố rằng, về mặt kinh tế đã là kinh tế thị trường, kinh tế đa thành phần và nhiều hình thức sở hữu thì nhất thiết tương ứng với nó về mặt chính trị phải là chế độ đa nguyên, đa đảng. Chúng xuyên tạc rằng, ở Việt Nam thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần nhưng chính trị lại duy trì chế độ độc đảng, vẫn giữ nguyên bộ máy lãnh đạo “chuyên quyền” của Đảng Cộng sản, đó là sự pha trộn giữa “dầu với nước”, chắc chắn sẽ kém hiệu quả. Chúng còn lợi dụng một số yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, quản lý và điều hành đất nước, nhất là tình trạng tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,… để xuyên tạc rằng, không có đa nguyên sẽ không có đấu tranh và điều đó sẽ làm cho hệ thống chính trị không thể đổi mới, mưu toan đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi Chính phủ Việt Nam vận dụng các lý thuyết, trường phái kinh tế học tư sản mới giúp tránh được sự can thiệp quá sâu của Nhà nước vào quá trình vận hành của nền kinh tế thị trường, tức là tránh được sự can thiệp của chính trị vào kinh tế.

Những luận điệu kể trên là một “tư duy thiển cận”, sự nhận thức mơ hồ, phiến diện, bộc lộ rõ những ý đồ chính trị hết sức thâm độc với mục đích cổ xúy, kích động cho sự hình thành các tổ chức chính trị phản động đối lập với Đảng, Nhà nước ta, tiến hành tạo phản, lật đổ, gây bất ổn định chính trị – xã hội ở Việt Nam…

Đổi mới chính trị tạo ra cơ sở chính trị – pháp lý cho sự phát triển kinh tế, đồng thời tạo động lực và gia tăng sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm doanh nghiệp may mặc ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) _Ảnh: TTXVN

Những luận cứ phản bác các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam

Cả lý luận và thực tiễn đều chứng minh, nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị luôn là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chiều hướng, nội dung, nhịp độ, hiệu quả và mức độ bền vững của sự phát triển đối với mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là những quốc gia đang tiến hành công cuộc cải cách, đổi mới; đồng thời, quyết định vận mệnh chính trị của các đảng phái và các thể chế chính trị đương thời. Đối với Việt Nam, từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới cho đến nay, chúng ta luôn coi trọng hàng đầu việc giải quyết có hiệu quả mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.

Trên thực tế, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại,… trong một tổng thể thống nhất. Tuy nhiên, bước đi của đổi mới là vấn đề vô cùng nhạy cảm và hệ trọng. Theo đó, quan điểm của Đảng ta là đổi mới toàn diện, nhưng đặt trọng tâm vào đâu, lĩnh vực nào đi trước, lĩnh vực nào đi sau,… để bảo đảm cho đổi mới vận hành đúng hướng, giành thắng lợi, đòi hỏi một tư duy lý luận sâu sắc và nghệ thuật lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đứng vững trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Đảng ta đã cân nhắc cẩn trọng, lựa chọn và ưu tiên tập trung giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đặc biệt, xuyên suốt quá trình đó, Đảng ta luôn nhấn mạnh, quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là một “nội dung cốt lõi quan trọng trong các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng ta từ khi đổi mới đến nay”(1).

Xét trên tổng thể, “Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới về tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối và các chính sách đối nội, đối ngoại. Không có sự đổi mới đó thì không có mọi sự đổi mới khác”(2). Mặt khác, Đảng cũng nhấn mạnh: “Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị,… là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho công cuộc đổi mới nói chung đi tới thắng lợi”(3). Đó còn là ban hành Hiến pháp mới (năm 1992 và năm 2013), hàng trăm đạo luật, pháp lệnh bảo đảm cho đổi mới kinh tế; đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước, cả về lập pháp, hành pháp và tư pháp; phát huy tốt hơn vai trò của nhân dân, thực hành dân chủ về chính trị, huy động nhân dân vào công tác quản lý nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. Những đổi mới đó phải chăng không phải là đổi mới chính trị? Không có những đổi mới chính trị đồng bộ đó thì không thể có thành tựu đổi mới kinh tế như đã thấy. Song, đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, đúng như Đảng ta đã xác định rõ: “Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải là hạ thấp hoặc thay đổi bản chất của nó, mà là nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân”(4). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (tháng 1-2015): Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, cải cách hành chính, chống tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng gây phiền hà cho dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia.

Suy đến cùng, thực chất của đổi mới chính trị là đổi mới tư duy nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đổi mới cơ chế, chính sách mà hạt nhân cơ bản là giải quyết hợp lý, hài hòa quan hệ lợi ích; đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế – xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó một lần nữa khẳng định, công cuộc đổi mới ở Việt Nam vừa có đổi mới kinh tế, vừa có đổi mới chính trị.

Mặt khác, dựa trên cơ sở khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, giữa kinh tế và chính trị, chúng ta sẽ có đủ luận cứ, luận chứng để phản bác các mưu đồ thâm độc, tinh vi nói trên của các thế lực thù địch. Trong đó, lý luận mác-xít đã chỉ ra rằng, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kinh tế quyết định chính trị. Nhưng một điều hết sức quan trọng nữa cần nhắc lại là các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lê-nin không bao giờ xem kinh tế là yếu tố duy nhất. Như Ph.Ăng-ghen nhấn mạnh: “Theo quan điểm duy vật về lịch sử, nhân tố quyết định trong quá trình lịch sử xét đến cùng là sản xuất và tái sản xuất ra đời sống hiện thực. Cả tôi lẫn Mác chưa bao giờ khẳng định gì hơn thế. Còn nếu có ai đó xuyên tạc luận điểm này theo ý nghĩa nhân tố kinh tế là nhân tố quyết định duy nhất, thì người đó biến lời khẳng định này thành một câu trống rỗng, trừu tượng, vô nghĩa”(5). Và sau này V. I. Lê-nin một lần nữa khẳng định “chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế”, “chính trị không thể không chiếm địa vị hàng đầu so với kinh tế”. Điều đó có nghĩa, chính trị hoàn toàn không chỉ là gương phản chiếu đời sống kinh tế, mà là sự “biểu hiện tập trung” của kinh tế. Chính trị phản ánh mang tầm khái quát, làm bộc lộ cái bản chất nhất của đời sống kinh tế, cái cơ bản nhất, cái mang tính chi phối trong đời sống kinh tế. Chính loại yếu tố đó quy định nội dung căn bản nhất của chính trị thuộc chủ thể cầm quyền. Cho nên, không phải kinh tế có kết cấu đa dạng như thế nào thì chính trị cũng có sự đa dạng tương ứng như thế.

Hơn nữa, “trong những nước thực hiện đa nguyên chính trị, hay đa đảng chính trị, kể cả các nước tư bản chủ nghĩa hiện đại họ cũng không thể hiểu kinh tế có bao nhiêu thành phần thì chính trị có bấy nhiêu tổ chức chính trị khác nhau”(6). Hơn thế nữa, có những nước chỉ có một thành phần kinh tế hay một phương thức sản xuất nhưng lại có tới hai, thậm chí nhiều tổ chức chính trị khác nhau. Các tổ chức chính trị này đều thuộc cùng một giai cấp, nhưng họ lại luôn tranh giành quyền bính và chẳng khác nào như những lực lượng đối lập trong xã hội.

Trong khi đó, thực tiễn lịch sử Việt Nam đã minh chứng, xét về mặt kinh tế, không hề có cơ sở để nảy sinh chế độ chính trị đa nguyên. Vì, trong các thành phần kinh tế ở nước ta, kinh tế tư bản (nhất là kinh tế tư bản tư nhân) chưa bao giờ giữ được vị trí thống trị. Chế độ phong kiến ở Việt Nam tồn tại hàng nghìn năm cũng không tạo ra được thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa trong lòng nó. Kinh tế tư bản chủ nghĩa kiểu thực dân ở nước ta được du nhập cùng với chế độ thuộc địa trước đây. Do đó, những nhà tư sản đầu tiên là tư sản Pháp, sau đó dần dần mới xuất hiện các nhà tư sản người Việt. Tuy nhiên, giai cấp tư sản này ngay khi mới hình thành đã bị tư sản Pháp chèn ép, cùng với đó là hoàn cảnh của một nước thuộc địa nửa phong kiến, nên giai cấp tư sản Việt Nam bị phân hóa thành hai bộ phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc. Trong đó, “tư sản mại bản gắn bó với đế quốc nước ngoài. Tư sản dân tộc chỉ phát triển rất hạn chế. Ngay cả những nhà tư sản yêu nước cũng không đủ sức lãnh đạo đất nước giành độc lập. Sứ mệnh này phải do giai cấp công nhân mà lực lượng tiên phong của nó là Đảng Cộng sản đảm nhận”(7).

Qua 35 năm đổi mới, gắn với nền kinh tế nhiều thành phần, ở Việt Nam đã và đang định hình khu vực kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh, được Đảng và Nhà nước tôn trọng, khuyến khích phát triển, đem lại nhiều kết quả ích nước, lợi nhà, nhưng phần lớn vẫn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Đội ngũ doanh nhân ngày càng đông đảo, có vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước. Nhưng cần thấy rằng, trong điều kiện có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, thì mối quan hệ kinh tế, quan hệ giai cấp (kể cả quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp tư nhân) không giống như trong chế độ do giai cấp bóc lột nắm chính quyền. Bằng hàng loạt các công cụ trong tay của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, từ hệ thống pháp luật, chính sách (quy hoạch, thuế, tín dụng, thương mại, đầu tư…), kinh tế nhà nước gắn với nguồn lực nhà nước (đất đai, đầu tư công, vốn trong doanh nghiệp nhà nước) đến các biện pháp hành chính, tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân,… bảo đảm phát huy mặt tích cực, giảm thiểu mặt tiêu cực của kinh tế tư nhân, giữ vững định hướng đóng vai trò quyết định bảo đảm cho sự thắng thế của yếu tố xã hội chủ nghĩa đối với yếu tố phi xã hội chủ nghĩa, trong đó có yếu tố tư bản chủ nghĩa, vốn vẫn tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh rất khó khăn, phức tạp.

Mặt khác, cần khẳng định rằng, chúng ta thực hiện đổi mới nhưng kiên trì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội đích thực. Đổi mới để có chủ nghĩa xã hội nhiều hơn chứ không phải quay lại chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị trường tự do, nhà nước pháp quyền (tư sản) và đa nguyên chính trị là đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chúng ta không đi theo hướng đó vì nó không phù hợp và không đáp ứng nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, gắn với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”… Với những cơ sở lý luận và thực tiễn sinh động, đầy thuyết phục nói trên, có thể nhất quán khẳng định, chúng ta thực hiện kinh tế đa thành phần nhưng vẫn bảo đảm nhất nguyên về chính trị, giữ vững vai trò và sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn hợp lý, đúng đắn.

Công nhân vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam _Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, qua 35 năm đổi mới, “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(8). Thành tựu đó là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, nhiều nhân tố, nhưng giữ vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, nổi bật là sự sáng tạo và độc đáo của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định trong quá trình nhận thức và xử lý mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta, song nếu chỉ dựa vào những khiếm khuyết (mặt thứ yếu, không cơ bản) của vấn đề này mà lại vội vàng quy chụp cho rằng, ở Việt Nam chỉ có đổi mới kinh tế, không có đổi mới chính trị; hoặc đổi mới chính trị “lệch pha” so với đổi mới kinh tế,… thì quả là một sự “ngụy biện” lố bịch; một sự xuyên tạc, bóp méo trắng trợn, thô thiển của các thế lực thù địch. Bởi vì, sự kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, sự thống nhất biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là nét độc đáo riêng có của Việt Nam, hoàn toàn khác với Liên Xô, với các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trước đây, và Trung Quốc hiện nay.

Nếu như ở Liên Xô, ngay trong bước đầu của cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã đi vào cải tổ chính trị vô nguyên tắc, nêu ra “dân chủ hóa”, “công khai hóa”, thúc đẩy vô chính phủ, làm xuất hiện các lực lượng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tách Đảng khỏi Nhà nước, tách Nhà nước ra khỏi Đảng. Xét đến cùng, đây là sự vô hiệu hóa Đảng, nên đã dẫn đến tan vỡ Đảng, sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và sự tan rã của Liên bang Xô-viết.

Ở Việt Nam, ngay từ khi đề ra đường lối đổi mới cũng như trong quá trình lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta xác định: “Đồng thời với đổi mới kinh tế, phải từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị”(9); “Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị”(10); “Đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp”(11)… Điều đó có nghĩa, ở Việt Nam, đổi mới kinh tế không phải là đổi mới một cách tùy tiện, vô nguyên tắc mà theo một định hướng chính trị nhất định, một cơ sở khoa học đầy đủ. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị vừa là cơ sở của nhau, vừa là điều kiện để triển khai sâu rộng và vững chắc công cuộc đổi mới trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đối ngoại, quốc phòng – an ninh,… Đổi mới, phát triển kinh tế tạo ra môi trường và điều kiện để củng cố cơ sở kinh tế cho đổi mới chính trị, là nhân tố suy đến cùng quyết định sự ổn định chính trị – xã hội. Ngược lại, đổi mới chính trị tạo ra cơ sở chính trị – pháp lý cho sự phát triển kinh tế; đồng thời, tạo động lực và gia tăng sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế.

Với những luận cứ, cơ sở lý luận và thực tiễn nói trên chứng minh một cách rõ ràng rằng, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam luôn song hành, hỗ trợ, bổ sung cho nhau; làm cơ sở, tiền đề, điều kiện của nhau; giữa chúng luôn có mối quan hệ biện chứng và thống nhất hữu cơ với nhau.
Một số yêu cầu đặt ra về đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong thời gian tới

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận xung quanh mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta đã, đang diễn ra khó khăn, phức tạp. Trong những năm tới, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu, với những diễn biến khó khăn hơn, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài,… đan xen một cách phức tạp. Đặc biệt là sự gia tăng những âm mưu, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt hơn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Tình hình đó đặt ra những yêu cầu cơ bản, cấp thiết đối với cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta như sau:

Một là, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của hệ thống chính trị đối với sự nguy hại của những luận điệu sai trái, xuyên tạc bản chất mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam. Vì sự nghiệp đổi mới càng được đẩy mạnh, mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trở thành mối quan hệ lớn phải được nhận thức và xử lý đúng đắn hơn để tạo động lực trực tiếp cho sự phát triển đất nước. Như Đảng ta chỉ rõ: “Đổi mới càng đi vào chiều sâu, trên quy mô rộng lớn, việc nhận thức đúng và xử lý tốt quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị càng trở nên quan trọng và bức thiết. Giai đoạn tới, cần đặt đúng vị trí vấn đề đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế phải đồng bộ, phù hợp, có bước đi thích hợp,… để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững”(12). Trong khi đó, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận nói chung, đấu tranh phản bác những quan điểm xuyên tạc mối quan hệ này nói riêng là một hoạt động khó khăn, nhạy cảm, do đó, cần được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ trên cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc của mọi tổ chức, lực lượng. Chỉ có trên cơ sở tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức mới làm cho các tổ chức, các lực lượng xã hội có thái độ đúng, ủng hộ, đồng thuận với Đảng, không bị kẻ xấu lôi kéo, thao túng và phát huy đầy đủ trách nhiệm trong tham gia vào cuộc đấu tranh phản bác, từ đó mới bảo đảm cho nhiệm vụ này được tiến hành một cách chủ động, tích cực, có chất lượng và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Tránh không mơ hồ, ảo tưởng, mất cảnh giác; nhưng không tuyệt đối hóa, chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của lực lượng chuyên trách đấu tranh tư tưởng, lý luận nói chung, phản bác các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam nói riêng _Ảnh: TTXVN

Hai là, tiếp tục có những đột phá mới trong tư duy lý luận của Đảng về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Theo đó, vấn đề đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên tổng kết thực tiễn công cuộc đổi mới; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các nước; bám sát sự vận động, biến đổi của tình hình trong nước, quốc tế để từng bước nhận thức đầy đủ, sáng rõ. Tức là, những vấn đề trên đây đã, đang đòi hỏi ở Đảng ta một tư duy lý luận không chỉ mang tính sáng tạo, độc đáo mà còn có khả năng đột phá và mang lại hiệu quả cao hơn nữa trong việc nhận thức và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đây không chỉ là phương thức hữu hiệu nhất để đấu tranh phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chung quanh mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta, mà còn trở thành tiền đề trực tiếp, cơ sở khoa học, kim chỉ nam dẫn dắt cho thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta nói riêng trong thời gian tới.

Ba là, tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của lực lượng chuyên trách đấu tranh tư tưởng, lý luận nói chung, phản bác các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam nói riêng. Tham gia vào cuộc đấu tranh này là trách nhiệm chính trị của các cấp, các ngành, chứ không chỉ là công việc, nhiệm vụ của riêng ai. Tuy nhiên, để giữ thế chủ động, đấu tranh kịp thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu tranh đòi hỏi phải xây dựng một lực lượng chuyên trách giữ vai trò nòng cốt, xung kích. Trong điều kiện hiện nay, cần tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ mọi mặt của lực lượng này. Bởi thực tiễn đã chứng minh, lực lượng chuyên trách cũng như bất kỳ cá nhân, tổ chức, lực lượng nào đều không thể đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm, tư tưởng, lý luận sai trái, các luận điệu xuyên tạc mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam với một bản lĩnh chính trị non yếu và trên một nền tảng lý luận nghèo nàn; một hệ thống tri thức không đầy đủ, xa rời những vấn đề thực tiễn đang diễn ra…

Do vậy, yêu cầu vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài là cần tiếp tục bồi dưỡng lực lượng chuyên trách đấu tranh tư tưởng, lý luận một cách toàn diện, trước tiên phải đào luyện họ trở thành những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ tư duy lý luận cao, có phương pháp luận chiến nhạy bén, sắc sảo; thậm chí là những chuyên gia giỏi cả về lý luận lẫn chuyên môn, nghiệp vụ, những cây bút chiến sắc bén, am hiểu thời cuộc./.
———————————-
(1) Trần Văn Phòng: “Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong quá trình đổi mới ở Việt Nam”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30-9-2015
(2) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 458
(3), (4) Văn kiện Đảng: Toàn tập (1988 – 1989), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, t. 49, tr. 539, 540
(5) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, t. 37, tr. 641
(6), (7) Trần Phúc Thăng: “Vấn đề thể chế chính trị nhất nguyên ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Lý luận chính trị, số 1-2021, tr. 15, 17
(8) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I, tr. 25
(9) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 54
(10) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 71
(11) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 99
(12) Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986  - 2016), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2015, tr. 220

PGS. TS Nguyễn Đình Bắc (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng/Tạp chí Cộng sản)

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

http://hoicodo.com/795233/lat-tay-man-ao-thuat-co-xuy-thay-doi-che-do-chinh-tri/

PHẢN HỒI

Tên

#Eye4HK,1,#VN-K-TQ,1,1979,11,A Ma Thom,1,Amnesty International,7,an ninh quốc gia,234,An tôn Lê Ngọc Thanh,2,Apple,9,Army Truc Tran,1,Asanzo,14,AVG,3,Ân điển cứu rỗi,1,Ân xá quốc tế,52,Bà Cô Dợ,4,Bà Đầm Xòe,7,Ba Sàm,39,Bà Tưng,2,Bạch Hồng Quyền,33,Bạch Hùng Dương,1,Bãi Cháy,2,bãi nhiệm,10,bãi Tư Chính,28,Bản chất lưu manh,8,Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng,3,Bạn Công nhân,3,Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam,1,Ban Nội chính Trung ương,4,Bản tin Dân chủ,179,Ban Tổ chức Trung ương,14,Báo cáo về tình trạng dân chủ toàn cầu,1,Báo dân luận,1,bảo hộ công dân,18,bảo kê,61,báo Người Tiêu dùng,1,Báo Tiếng dân,2,Bauxite Việt Nam,5,Bắc Lãm,1,bắt tạm gia,76,bắt tạm giam,182,bần tiện,3,bất hợp pháp,146,bất tuân dân sự,14,BBC,3,BBC Việt Ngữ,5,bệnh công thần,2,bệnh nhân số 17,4,Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam,1,Biển - Đảo,25,biểu tình,755,Blogspot,1,Boat People SOS,1,BOT Ninh Lộc,6,Bộ Công an,365,Bộ Lao động,7,Bộ Luật lao động,5,bộ máy công quyền,5,Bộ Ngoại giao,196,Bộ ngoại giao Hoa Kỳ,3,BPSOS,2,Brexit,4,Bùi Chát,1,Bùi Chu,3,Bùi Hoàng Tám,1,Bùi Khiêm Cường,4,Bùi Thanh Hiếu,159,Bùi Thị Minh Hằng,30,Bùi Thị Nối,32,Bùi Tín,3,Bùi Tuấn Khiêm,1,Bùi Tuấn Lâ,1,Bùi Tuấn Lâm,12,Bùi Văn Thâm,1,Bùi Văn Thuận,6,Bùi Văn Trung,1,Bùi Viết Hiểu,81,ca sỹ Chế Linh,1,Cách mạng màu,1,Cách mạng trắng,2,cải cách thể chế,10,cải cách và phát triển,3,Can thiệp nhân đạo,6,cảng Long Sơn,1,Cánh cò,1,Cao Dương Đông,2,Cao Vĩnh Thịnh,21,Carl Thayer,1,Cát Linh,32,cầm đầu khiếu kiện,19,Cẩm nang nuôi tù,22,Cấn Thị Thêu,120,Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng,5,Câu lạc bộ Nhà báo Tự do,1,câu view,12,Chat GPT,1,ChatGPT,2,chạy chức,25,chạy đua vũ trang,2,chạy quyền,23,Chân Trời Mới Media,94,Châu Minh Hùng,1,Châu Văn Khảm,9,Chậu Xuân Nguyễn,1,chế độ độc đảng,12,Chế Linh,1,Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng,3,Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc,11,chiến tranh bảo vệ đất nước,1,Chiến tranh Việt Nam,12,chiêu bài,277,Chim Báo Bão,1,Chính phủ Anh,8,chính phủ đóng cửa,1,chính phủ kiến tạo,3,Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời,62,Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời..,1,chính quyền Hà Nội,25,chính sách đãi ngộ,1,Chính trị,1,Chính trị bình dân,27,chống Cộng,319,chống người thi hành công vụ,139,chống phá chế độ,120,chống phá Nhà nước,398,chống phá Việt Nam,218,chống tham nhũng,223,chợ Long Biên,1,CHPC,1,Chu Hảo,44,Chu Hùng,2,Chu Mạnh Sơn,1,Chu Mộng Long,13,Chủ nghĩa dân túy,1,Chủ nghĩa tư bản giám sát,1,Chủ tịch Hồ Chí Minh,198,CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN SĨ BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ Ở ĐÀ NẴNG LÀ AI?,1,Chủ tịch nước,323,chùa Ba Vàng,31,Chung Hoàng Chương,2,chụp ảnh cán bộ tiếp dân nếu chưa được phép của Hà Nội,20,chuyển giá,2,Chữ thập vải đỏ,1,chứng nhận quyền sử dụng đất,8,CLB Lê Hiếu Đằng,6,Cõi nhớ,1,con buôn chính trị,23,Con kiến con,5,cô giáo Minh Thu,1,Cồn Sẻ,8,Công an Quận Đống Đa,4,công chức nhà nước,11,công đoàn,45,Công đoàn độc lập,4,Cộng đồng tưởng tượng,2,Công giáo,309,Công giáo Việt Nam,20,công nghiệp Việt Nam,6,cộng sinh,9,công trình xây dựng trái phép,14,CPC,1,CPJ,2,Cù Huy Hà Vũ,88,cu huy xuan duc,4,Cù Thị Phương,1,Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao,5,CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT,1,Cục Điều tra Liên bang,2,Cục Lãnh sự,3,Cục Quản lý xuất nhập cảnh,1,cuộc gặp Thượng đỉnh,17,cực đoan,433,cực đoan tôn giáo,4,cưỡng dâm,6,cứu thương,13,danh hài Vượng Râu,1,Danh Minh Quang,1,DANH SÁCH 151 CÁN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG,1,dân chủ,1681,dân chủ trong Đảng,2,Dân Làm báo,3,dân oan,135,Dân oan Dương Nội,1,Dân quyền,304,dân tộc Việt Nam,273,dâng sao giải hạn,1,Dennis Châu,1,dịch tả lợn châu Phi,5,dịch vụ công,7,Diễm Thi,2,Diễn biến hòa bình,109,Diễn đàn dân chủ,120,Diễn đàn Kinh tế thế giới,6,Diễn đàn sinh viên Việt Nam,1,Diễn đàn Xã hội Dân sự,1,Dnh sách Quốc Gia Quan Tâm Đặc Biệt,1,doanh nghiệp FDI,9,doanh nghiệp nhà nước,10,doanh nghiệp tư nhân,13,Donald Trump,148,Dòng Chúa Cứu Thế,52,Dòng mến Thánh giá,2,Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm,1,Dũng Phi Hồ,1,Dũng Phi hổ,2,Duyên Nguyễn,1,Dự án 88,2,dự án khu đô thị Thanh Hà,3,dự án Tây Nam Kim Giang,1,dư luận,1443,Dư Thị Thành,19,Dưa Leo,19,Dương Nội,46,Dương Sĩ Nho,4,Dương Thị Hà,2,Dương Thị Lanh,2,Dương Thị Tân,4,Dương Thu Hương,1,Dương Thuấn,1,Dương Trung Quốc,1,Dương Tuấn Ngọc,6,Dương Văn Mình,7,Dương Văn Tư,1,Đá Chữ Thập,1,đa đảng,187,Đà Nẵng,136,Đà Nẵng: THIẾU TƯỚNG GIẢ PHẠM VĂN HẢI,1,Đài Á Châu Tự do,72,Đại biểu quốc hội,114,Đại học Tôn Đức Thắng,8,Đại hội Đảng,172,Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII,1,Đại hội XII,204,Đại Kỷ Nguyên,2,Đại sứ Hoa Kỳ,10,Đại sứ Mỹ,1,Đàm Ngọc Tuyên,18,đàm phán thương mại,1,Đàm Vĩnh Hưng,1,Đan viện Thiên an,5,Đảng cầm quyền,13,Đảng Cộng sản,516,Đảng Việt Nam Thịnh Vượng,1,đánh giá cán bộ,1,đánh tráo khái niệm,28,Đào Diệu Linh,2,Đào Kim Lân,4,Đào Minh Quân,58,Đào Quang Thực,9,Đào Tăng Dực,1,Đào Thu Huệ,1,Đạo trời Thái Bình,1,đạo văn,9,Đáp lời sông núi,1,Đặng Đăng Phước,12,Đặng Đình Bách,5,Đặng Đình Mạnh,54,Đặng Hoàng Thiện,1,Đặng Hữu Dân,1,Đặng Hữu Nam,58,Đặng Như Quỳnh,1,Đặng Sơn,1,Đặng Thị Hàn Ni,1,Đặng Vũ Lượng,3,Đặng Xương Hùng,1,đất quốc phòng,57,đấu tranh dân chủ,297,Đấu trường dân chủ,721,đầu tư công,11,đầu tư nước ngoài,27,Đậu Văn Dương,4,điện ảnh,6,điện ảnh Việt Nam,2,Điện Biên,21,Điếu Cày,40,Điều lệ Đảng,20,đình bản,6,Đinh Diêm,2,định hướng xã hội chủ nghĩa,17,đinh hữu thoại,2,Đinh Hữu Toàn,1,Đinh La Thăng,16,Đinh Ngọc Thu,2,Đinh Nguyễn Kha,1,Đình Sang và những người bạn,4,Đinh Thảo,39,Đinh Thị Phương Thảo,3,Đinh Thị Thu Thủy,15,Đinh Văn Minh,7,Đinh Văn Phú,1,Đoàn Bảo Châu,10,Đoàn Huy Chương,21,Đoàn Ngọc Hải,11,Đoàn Thanh Giang,9,Đoàn văn Vươn,15,đóng cửa Chính phủ,1,Đỗ Cao Cường,3,Đỗ Công Đương,7,Đỗ Hoàng Điềm,9,đồ mã,2,Đỗ Nam Trung,3,Đỗ Ngà,8,Đỗ Ngọc Thống,3,Đỗ Nguyễn Mai Khôi,4,Đỗ Thị Minh Hạnh,1,Đỗ Thị Thu,13,Đỗ Việt Khoa,1,đối ngoại nhân dân,2,Đối thoại nhân quyền,1,Đối tượng,2163,đối tượng chống phá,200,đối tượng gây rối,4,Đông Nam Á,120,Đồng Tâm,319,đốt lò,17,ĐỪNG VIẾT LẤY ĐƯỢC,1,đường chín đoạn,6,đường lưỡi bò,12,đường sắt đô thị,7,Đường Văn Thái,30,Đường Văn Thái!,1,Ethophon,1,Facebook,1284,FLC THẮNG KIỆN BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM,1,Formosa,1,Freedom House,16,Freedom Now,10,FULRO,5,Fulro lưu vong,2,Fulro-Dega,3,gây rối đập phá tài sản,1,gây rối trật tự công cộng,26,ghi âm,58,ghi hình,75,Giải thưởng nhân quyền,1,Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng,1,giải thưởng Tự do báo chí,12,Giám mục,122,Giám mục Cao Đình Thuyên,1,Giám mục Hoàng Đức Oanh,1,Giám mục Ngô Quang Kiệt,3,giãn cách xã hội,110,gián điệp,29,giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB,1,gian lận thi cử,1,giáo dục,240,giáo họ Tân Yên,1,giáo họ Trại Gáo,4,Giáo hoàng Francis,8,Giáo hoàng Phanxico,1,Giáo hội,193,Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất,1,Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam,1,giáo phận Hà Tĩnh,37,giáo phận Vinh,86,Giáo sư hớt tóc,4,giáo xứ Bình Thuận,2,giáo xứ Mỹ Khánh,14,giáo xứ Mỹ Yên,6,Giáo xứ Thái Hà,25,giáo xứ Xuân Hòa,1,Giuse Nguyễn Công Bắc,1,Google.Tienlang,25,Green Trees,25,Greta Thunberg,1,GS Tương Lai,7,guyễn Thái Hợp,1,Hà Giang,11,Hà Huy Sơn,3,Hạ Long,2,Hà Nội,623,Hà Nội: TRUY TỐ NGUYỄN BÁ SƠN VỀ TỘI,1,Hà Sĩ Phu,1,Hà Văn Nam,44,Hà Văn Thành,12,HÀ VĂN THÀNH ĐANG SỬ DỤNG CHIÊU,1,HẠ VIỆN MỸ CHÍNH THỨC MỞ CUỘC ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TỔNG THỐNG MỸ,1,Hải chiến Hoàng Sa,27,Hải Điếu Cày,5,hải quân,60,Hàn Ni,2,Hạnh Nhân,1,Hành tinh Titanic,2,Hanni,1,hạt giống đỏ,10,hệ thống chính trị,171,Hiến pháp,307,Hiến pháp Mỹ,7,Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào,1,Hiệp định CPTPP,1,Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,2,Hiệp Khùng,1,Hiếu gió,15,Hiểu Việt Nam,3,Hình sự - Pháp luật,6,Hòa Bình,281,Hoàng Công Lương,6,Hoàng Cơ Minh,5,Hoàng Dũng,45,Hoàng Duy Hùng,14,Hoàng Đức Bình,29,Hoàng Đức Oanh,2,Hoàng Hưng,1,Hoàng Minh Chính,2,Hoàng Minh Hồng,2,Hoàng Ngọc Giao,1,Hoàng Nguyên Vũ,11,Hoàng Quốc Hùng,1,Hoàng Sa,91,Hoàng Sỹ Phúc,4,Hoàng Thành Nhân,1,Hoàng Thế Duy,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,Hoàng Thị Thăng,4,Hoàng Tứ Duy,2,Hoàng Văn Luân,1,Hoàng Xuân Phú,4,hoạt động chống đối,79,hoạt động lật đổ,18,hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,89,hoạt động phản động,7,hot girl,2,Hồ Duy Hải,15,Hồ Đăng Định,1,Hồ Đình Cương,1,Hồ Hữu Hoà,8,Hồ Hữu Hòa,2,Hồ sơ - Tư liệu,5,Hồ Thị Niên,1,hỗ trợ dân oan,2,Hồ Văn Oanh,1,Hội Anh em Dân chủ,117,Hội đồng giám mục Việt Nam,9,Hội đồng liên tôn Việt Nam,1,Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc,2,Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc,18,Hội hải ngoại,1,Hội Nghị Thành Đô,4,Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều,26,Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội,16,Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế,1,Hội nghị Trung ương,20,Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế,1,Hội Sử học Việt Nam độc lập,2,Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ,1,Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ,2,Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên,2,Hội yêu đồ lính,1,Hồng Quyền,21,Hồng Thái Hoàng,10,HRW,8,https://www.trelangblog.com/,2,Huawei,4,Human Rights Watch,36,Huy Đức,11,Huỳnh Anh Tú,1,Huỳnh Bửu Long,9,Huỳnh Đắc Túy,8,Huỳnh Long,7,Huỳnh Minh Tâm,7,Huỳnh Ngọc Chênh,19,Huỳnh Thị Tố Nga,11,Huỳnh Thục Vy,26,Huỳnh Trí Tâm,1,Huỳnh Trương Ca,5,HWR,1,Hyon Song Wol,1,IDEA,1,International institute for democracy and electoral assistance,1,Jackhammer Nguyễn,3,Jang kều,4,JB Nguyễn Hữu Vinh,18,JB NGUYỄN HỮU VINH CÓ THẤY XẤU HỔ ?,1,Joshua Wong,1,Julian Assange,1,kê khai tài sản,3,KẾT LUẬN CỦA BÀ BÁN CÁ CHỢ XANH VÀ CẢNH BÁO CỦA AIR VISUAL VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI,1,Khá Bảnh,16,Khánh Ly,1,khiếu kiện,162,Khỏe 365,1,khôn vặt,5,khởi tố,390,Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải,8,Khủng hoảng Venezuela,15,kiểm điểm định kỳ về cơ chế UPR,1,kiểm điểm UPR,2,kiểm soát quyền lực,6,kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,2,Kiến nghị 72,1,kiều bào,51,Kim Jong Un,35,kinh tế thị trường,22,Kinh tế Trung Quốc,2,kinh tế Việt Nam,38,KKF,1,Ksor Kơk,2,LA LỐI,1,Lã Minh Luận,4,Lã Việt Dũng,6,lạm dụng tình dục,3,làm thêm giờ,1,Lan Kỳ Phương,1,Lạng Sơn,8,lãnh thổ quốc gia,2,Lâm Thời,30,Lầu Năm Góc,5,leo thang xung đột,1,Les Kosem,1,Lê Ánh,3,Lê Anh Hùng,18,Lễ Cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình,5,Lê Chí Thành,15,Lê Công Định,39,Lệ Công Định,1,Lê Duẩn,7,Lê Dũng Vova,90,Lê Đình Ba,5,Lê Đình Công,114,Lê Đình Kình,169,Lê Đình Lượng,49,Lê Đình Mỳ,2,Lê Đình Nhường,1,Lê Đình Quang,1,Lê Hà,1,Lê Hiền Đức,2,Lê Hiếu Đằng,9,Lê Hoài Anh,1,Lê Hoàng,1,Lê Hoàng Anh Tuấn,1,Lê Hoàng Quân,4,Lê Hồng Phong,4,Lê Hữu Minh Tuấn,40,Lê Kiên Cường,1,Lê Luân,1,Lê Mã Lương,7,Lê Mai Hoa,1,Lê Minh Thể,8,Lê Mỹ Hạnh,32,Lê Ngọc Thanh,8,Lê Quốc Bình,2,Lê Quốc Quân,6,Lê Quốc Thăng,1,Lệ Quyên,1,Lê Sông Lam,1,Lê Thanh Hải,4,Lê Thăng Long,1,Lê Thị Dung,2,Lê Thị Loan,3,Lê Thị Thu Thu,1,Lê Thu Trà,1,Lê Thương,1,Lê Trọng Hùng,33,Lê Trung Khoa,38,Lê Trung Tĩnh,2,Lê Văn Dũng,59,Lê Văn Mạnh,2,Lê Văn Nở,1,Lê Văn Sơn,2,Lê Vinh Danh,1,Lê Xuân Lộc,1,lịch sử,618,lịch sử dân tộc,35,Liên bang Nga,15,Liên minh châu Âu,38,Liên minh dân tộc tự quyết,4,Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết,3,Liên minh Việt Nam tự do,1,Liên minh xã hội dân sự toàn cầu,1,linh mục,374,linh mục Cao Dương Đông,1,Linh mục Chu Trọng Quyền,1,Linh mục cực đoan,18,Linh mục Đặng Hùng Tân,1,linh mục Đặng Hữu Nam,4,Linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân,1,Linh mục Hoàng Quỳnh,1,linh mục Hoàng Sỹ Phúc,4,Linh mục Lê Ngọc Thanh,4,linh mục Nguyễn Duy Tân,11,Linh mục Nguyễn Đức Nhân,11,Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ,1,Linh mục Nguyễn Quang Tuấn,1,Linh mục Nguyễn Văn Hảo,1,linh mục Nguyễn Văn Hữu,1,linh mục Nguyễn Văn Thoan,6,linh mục Trần Minh Chiến,1,Linh mục Trương Văn Khẩn,16,Livenguide,2,Loa Phường,622,Lộc Dương,1,Lợi ích nhóm,8,luan van nha thuyen,4,Luận bàn - Phản biện,4617,Luật An ninh mạng,147,Luật Khoa Tạp Chí,37,luật lao động,3,luật lao động sửa đổi,1,luật sư,352,luật sư dân chủ,6,luật sư vì cộng đồng,1,Luật sư vụ VN Pharma: #039;VIỆN KIỂM SÁT TÙY TIỆN XÚC PHẠM BỘ Y TẾ#039;,1,Lương Hoàng Anh,3,Lương Ngọc Huỳnh,1,Lưu Bình Nhưỡng,20,Lưu Văn Vịnh,7,Lý Đình Vũ,1,Lý Hiển Long,4,Lý Thái Hùng,11,Lý Tống,4,Mã Tiểu Linh,7,Ma Tương,1,Mạc Văn Trang,36,Made in Vietnam,6,Mai Khôi,10,Mai Phan Lợi,9,Mai Phương Thảo,14,Mai Thị Mùi,2,Mai Thỏ,1,Mai Văn Tám,2,Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam,4,mạng xã hội,1208,mạo danh,1,Mặc Lâm,2,Mặt trận Nhân quyền Dân sự,1,mất tích,70,Mật ước Thành Đô,2,MC Phan Anh,11,miễn nhiệm,12,Minh Đường,1,Mõ Làng,208,môi trường,233,MSGI,1,Mỳ Son,1,Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam,1,năng suất lao động,2,NDH,1,ngáo đá,10,nghe an,4,nghe an 24h,2,nghean24h,2,nghệ an thời báo,50,Nghiêm Nguyễn,1,nghiệp chướng,5,Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam,2,nghiệp khẩu,1,Ngọc Lan SG,1,Ngọc Trinh,1,Ngọc Vũ,1,Ngọn cờ,1,Ngô Anh Tuấn,9,Ngô Bảo Châu,5,Ngô Duy Quyền,1,Ngô Kỷ,1,Ngô Ngọc Trai,4,Ngô Thị Tố Nhiên,1,Ngô Văn Khả,1,Ngô Văn Khảm,1,Ngô Văn Mai,1,Ngô Văn Tuấn,1,Ngô Xuân Phúc,5,Nguồn tin,7,ngụy biện,48,Nguỵ Thị Khanh,1,Ngụy Thị Khanh,2,Nguyen Duc Khai,2,Nguyễn Anh Trí,1,Nguyễn Anh Tuấn,28,Nguyễn Bá Cảnh,2,Nguyễn Bá Thanh,7,Nguyễn Bắc Truyển,11,Nguyễn Chí Đức,10,Nguyễn Chí Tuyến,1,Nguyễn Chí Vững,3,Nguyễn Công Bắc,2,Nguyễn Công Vượng,8,Nguyễn Duy Hướng,3,Nguyễn Duy Tài,1,Nguyễn Duy Tân,7,Nguyễn Đắc Kiên,4,Nguyễn Đặng Minh Mẫn,5,Nguyễn Đăng Quang,1,Nguyễn Đăng Thương,3,Nguyễn Đình Bin,1,Nguyễn Đình Cống,26,Nguyễn Đình Dặm,1,Nguyễn Đình Lộc,4,Nguyễn Đình Thắng,12,Nguyễn Đình Thục,16,Nguyễn Đỗ Tùng Dương,1,Nguyễn Đức,38,Nguyễn Đức Chung,19,Nguyễn Đức Nhân,13,Nguyễn Đức Thành,2,Nguyễn Gia Kiểng,4,Nguyễn Hà Phan,3,Nguyễn Hậu,1,Nguyễn Hoàng Nam,1,Nguyễn Hoàng Vi,4,Nguyễn Hồng Lĩnh,3,Nguyễn Hùng,1,Nguyễn Huyền Đức,4,Nguyễn Huyền Trang,1,Nguyễn Hưng Quốc,2,Nguyễn Hữu Linh,8,Nguyễn Hữu Long,34,Nguyễn Hữu Thanh,1,Nguyễn Hữu Vinh,44,Nguyên Kha,2,Nguyễn Khánh Ngọc,1,Nguyễn Kim Chi,1,Nguyễn Lan Anh,1,Nguyễn Lân Thắng,96,Nguyễn Lân Tráng,1,Nguyễn Minh Sơn,1,Nguyễn Năng Tĩnh,6,Nguyên Ngọc,34,Nguyễn Ngọc Ánh,5,Nguyễn Ngọc Chu,1,Nguyễn Ngọc Già,3,Nguyễn Ngọc Nam Phong,74,Nguyễn Ngọc Ngan,1,Nguyễn Ngọc Ngạn,2,Nguyễn Ngọc Ngữ,1,Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,1,Nguyễn Nguyên Bình,1,Nguyễn Như Phong,8,Nguyễn Phú Trọng,174,Nguyễn Phúc Gia Huy,1,Nguyễn Phước Tương,1,Nguyễn Phương Hằng,1,Nguyễn Phương Hoa,7,Nguyễn Phương Uyên,2,Nguyễn Quang A,102,Nguyễn Quang Dũng,3,Nguyễn Quang Hồng Nhân,11,Nguyễn Quang Khải,1,Nguyễn Quang Lập,3,Nguyễn Quang Vinh,1,Nguyễn Quốc Đức Vượng,5,Nguyễn Quốc Hoàn,1,Nguyễn Quốc Huy,1,Nguyễn Quốc Tấn Trung,1,Nguyễn Sơn Lộ,1,Nguyễn Thái Hợp,70,Nguyễn Thái Hưng,3,Nguyễn Thanh Loan,2,Nguyễn Thanh Tịnh,6,Nguyễn Thảo Chi,1,Nguyễn Thị Dương Hà,3,Nguyễn Thị Huệ,1,Nguyễn Thị Kim Ngân,21,Nguyễn Thị Kim Thanh,3,Nguyễn Thị Mỹ Oanh,1,Nguyễn Thị Nga,2,Nguyễn Thị Ngọc Tiền,1,Nguyễn Thị Quý,1,Nguyễn Thị Tâm,16,Nguyễn Thị Thủy,1,Nguyễn Thị Tuyết,2,Nguyễn Thị Từ Huy,1,Nguyễn Thị Xuyến,3,Nguyễn Thiện Nhân,13,Nguyễn Thông,3,Nguyễn Thu Hằng,1,Nguyễn Thuý Hạnh,12,Nguyễn Thúy Hạnh,2,Nguyễn Tiến Trung,1,Nguyễn Trang Nhung,1,Nguyễn Trọng Nghĩa,1,Nguyễn Trọng Vĩnh,1,Nguyễn Trung Bảo,1,Nguyễn Trung Trực,9,Nguyễn Tuấn Khoa,1,Nguyễn Tường Thuy,1,Nguyễn Tường Thuỵ,1,Nguyễn Tường Thụy,72,Nguyễn Uyên Thùy,1,Nguyễn Văn Bá,1,Nguyễn Văn Chưởng,1,Nguyễn Văn Dũng,1,Nguyễn Văn Duyệt,1,Nguyễn Văn Đài,155,Nguyễn Văn Điển,5,Nguyễn Văn Đống,2,Nguyễn Văn Hải,40,Nguyễn Văn Hảo,1,Nguyễn Văn Hiến,4,Nguyễn Văn Hoá,1,Nguyễn Văn Hóa,35,Nguyễn Văn Hùng,5,Nguyễn Văn Lâm,5,Nguyễn Văn Miếng,6,Nguyễn Văn Nghiêm,4,Nguyễn Văn Oai,1,Nguyễn Văn Son,1,Nguyễn Văn Tài,5,Nguyễn Văn Thanh,3,Nguyễn Văn Thoan,5,Nguyễn Văn Toản,5,Nguyễn Văn Tuyển,1,Nguyễn Văn Viễn,2,Nguyễn Viện,1,Nguyễn Viết Dũng,6,Nguyễn Vũ Bình,1,Nguyễn Vy Yên,2,Nguyễn Xuân Anh,5,Nguyễn Xuân Diện,66,Nguyễn Xuân Nghĩa,1,Người Buôn gió,37,Người con Đất mẹ,204,Người con đất mẹ: PAULUS LÊ VĂN SƠN MUỐN VỀ NƯỚC?,1,Người con đất mẹ: XUNG QUANH ĐỀ XUẤT TRANG BỊ SÚNG TRƯỜNG,1,Người Đà Lạt Xưa,2,Người đưa tin,1,người đương thời Đỗ Việt Khoa,1,người lao động,153,Người Thượng Vì Công Lý,1,nhà báo Nguyễn Đức,2,Nhà lãnh đạo Triều Tiên,21,Nhà nước và thị trường,1,Nhà Thờ Bùi Chu,1,Nhà thờ Đức Bà Paris,5,nhà thờ Thái Hà,24,Nhà thờ Thủ Thiêm,1,nhã thuyên,5,nhã thuyên là ai,4,nhà văn Thùy Linh,5,Nhà xuất bản Tự do,5,nhạc sĩ Tuấn Khanh,4,nhân quyền,733,Nhân quyền cho Việt Nam,4,Nhân quyền Việt Nam,103,Nhân vật,7,Nhật Cường,4,Nhật Cường Mobile,1,Nhật ký yêu nước,20,Nhóm Bạn Công Nhân,1,Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện,1,Nhóm Công tác về Bắt giữ tùy tiện,1,nhóm Hiến Pháp,3,Nhóm Hỗ trợ người Thượng,1,Nino Huỳnh,1,NO-U,3,Non sông Việt Nam,87,Nóng: ĐẶNG THỊ HUỆ BỊ BẮT,1,Nội chính,20,nợ quốc gia,1,nước bẩn,2,NXB Kiến Tạo,1,NXB Tự Do,1,Oanh Lê,1,OpenDoors,2,Osin Huy Đức,5,ô nhiễm không khí,1,Ô sin Huy Đức,1,PANORAMA,1,Paul Lê Văn Sơn,1,PAULUS LÊ VĂN SƠN MUỐN VỀ NƯỚC?,1,PEN Ameria,1,PEN America,3,Phạm Đoan Trang,1,Phạm Chí Dũng,67,Phạm Chí Thành,2,Phạm Đình Bá,1,Phạm Đình Quý,1,Phạm Đoan Trang,113,Phạm Gia Hiền,1,Phạm Minh Chính,132,Phạm Minh Vũ,69,Phạm Ngọc Hân,1,Phạm Ngọc Hưng,1,Phạm Nguyên Trường,1,Phạm Thành,8,Phạm Thanh Nghiên,2,Phạm Thị Đoan Trang,3,Phạm Thị Hoài,2,Phạm Thị Hương Giang,1,Phạm Thị Quý,6,Phạm Viết Đào,4,Phạm Vĩnh Lộc,2,Phan Anh,9,Phản biện,10,phản biện xã hội,35,Phan Công Hải,6,Phan Đình Sang,1,phản động lưu vong,49,Phan Hữu Điệp Anh,4,Phan Kim Khánh,6,phản quốc,37,Phan Sơn Hùng,6,Phan Sơn Tùng,6,Phan Thanh Hải,1,Phan Trung,1,Phan Văn Bình,11,Phan Văn Vĩnh,1,Phan Xuân Trung,5,Pháp Luân Công,7,phát tán thông tin xuyên tạc,4,Phát triển thiên niên kỷ,3,Phật giáo,80,Phêrô Nguyễn Văn Hùng,1,phi chính trị hóa quân đội,7,Phil Roberston,1,Phil Robertson,2,Philippine,64,Phó An My,1,Phó Thủ tướng,102,phong trào 200k,1,phong trào biểu tình,28,Phóng viên không biên giới,11,Phú Lãm,1,Phú Quốc,15,Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018,2,Phúc trình thường niên 2018 về tự do tôn giáo thế giới,1,Phương Bích,1,Phương Hàng Nhật,1,Phương Uyên,3,quân đội Mỹ,13,Quân Tru Ong TV,1,Quốc ca,14,Quốc hận,13,Quốc hội,474,Quốc Nội Quật Khởi,3,Quốc tế,20,Quy định không được ghi âm,20,quy hoạch cán bộ,3,Quỹ Người Thượng,1,Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh,3,Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động,4,Reporteurs Sans Frontieres,1,RFA,325,RFI,2,RISE,9,RSF,18,sai quy định,12,Sam Rainsy,3,sản xuất tại Việt Nam,4,SaveNet,2,Selena Zen,1,Song Chi,1,sông Đà,7,sở hữu đất đai,2,Sơn Tùng,1,Special Watch List,1,SÚNG TIỂU LIÊN CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG,1,suy thoái,86,Sử Hộ Vương,1,sửa đổi Hiến pháp,13,Tạ Duy Anh,2,Tạ Mạnh Hưng,1,Tạ Phong Tần,7,Tạ Trí Hải,1,Táo quân 2023,1,tàu kiểm ngư,2,tăng trưởng kinh tế,19,Tân Dự Tòng,2,Tân Phong,1,Tân Sơn Nhất,16,Tập Cận Bình,11,tập trung đông người trái phép,1,Tất Thành Cang,6,Thạch Cương,1,Thach Vu,1,Thái Bá Tân,5,Thái Dịch Lý Đông,1,Thái Hạo,3,Thái Văn Đường,29,tham nhũng quyền lực,2,tham nhũng vặt,1,Thanh niên Công giáo,20,Thành phố Hồ Chí Minh,160,Thanh tra Bộ Công an,1,Thanh tra Chính phủ,49,Thành ủy Đà Nẵng,10,thâm hụt thương mại,1,THẨM PHÁN NGUYỄN HẢI NAM VÀ GIẢNG VIÊN LÂM HOÀNG TÙNG BỊ BẮT,1,Thế chiến II,5,Thể thao,1,thị trường bất động sản,2,Thích Đàm Thoa,3,Thích Không Tánh,1,Thích Ngộ Chánh,3,Thích Quảng Độ,1,Thích Quảng Đức,1,Thích Tuệ Sỹ,1,thiết giáp,4,thỉnh vong,8,thoi su,2,thoi su nghe an,2,Thông luận,1,thời báo,80,Thời luận,1,THPT,2,thu hồi đất trái luật tại Phú Quốc,1,Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á,1,thu ngo,5,Thủ Thiêm,26,Thủ tướng,467,Thủ tướng Anh,5,THỦ TƯỚNG KỶ LUẬT 3 THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT,1,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,49,Thủ tướng Phan Văn Khải,3,Thùy Linh,3,Thủy Tiên,1,thuyết âm mưu,22,Thường dân,16,Thường Sơn,1,tị nạn,146,Tiên Lãng,1,tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm,1,Tiến Văn,1,Tiếng Dân,3,Tiếng Dân News,7,Tiếng nói Hoa Kỳ,9,tín dụng đen,2,tin giả,1,Tin Lành đấng Christ,1,Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên,1,Tin lành Đề ga,1,Tin mừng cho người nghèo,5,tin nhanh nghe an,2,tin tuc nghe an,2,Tin tức,42,tinh nghe an,2,tịnh thất bồng lai,5,tịnh thất Sơn Linh Tự,5,toi muon biet,4,Tổ chức giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất,1,tổ chức khủng bố Việt Tân,151,tổ chức tôn giáo,31,tổ chức tôn giáo bất hợp pháp,2,tổ chức VOICE,10,Tổ đồng thuận,49,Tô Hoàng Chương,1,Tô Văn Lai,1,tôn giáo,345,Tổng Bí thư,170,Tổng bí thư Lê Duẩn,1,tổng tư lệnh quân đội,5,Trà đá Blog,32,trạm thu phí,40,Trang Mạc,1,tranh chấp lãnh thổ,11,Trâm Anh,8,Trần Bang,12,Trần Công Khải,2,Trần Dần,1,Trần Đắc Trung,1,Trần Đình Long,1,Trần Đình Sang,13,Trần Đình Sử,2,Trần Đình Thu,4,Trần Đình Triển,5,Trần Đức,1,Trần Đức Anh Sơn,8,Trần Đức Đô,13,Trần Đức Thạch,6,Trần Hoàng Huấn,3,Trần Huỳnh Duy Thức,1,Trần Huỳnh Duy Thức,6,Trần Hữu Đức,1,Trần Khải Thanh Thủy,12,Trần Mạnh Hảo,1,Trần Minh Chiến,1,Trần Ngọc Phúc,5,Trần Quyết Thắng,1,Trần Quỳnh Vi,1,Trần Thị Ái Liên,5,Trần Thị Mỹ Linh,5,Trần Thị Nga,15,Trần Thị Thu,1,Trần Thị Tuyết Diệu,1,Trần Thị Xuân,4,Trần Trung Đạo,1,Trân Văn,2,Trần Văn Bá,1,Trần Văn Bang,8,Trần Văn Chánh,1,Trần Văn Hưng,1,Trần Văn Ngọc,1,Trần Văn Nhu,1,Trần Văn Quyền,1,Trần Văn Sỹ,1,Trần Văn Thành,1,Trần Vũ Hải,38,Trần Vũ Linh,1,Tre làng,574,Tre Làng: CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT,1,Tre Làng: DANH SÁCH 151 CÁN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG,1,Tre Làng: Đà Nẵng: THIẾU TƯỚNG GIẢ PHẠM VĂN HẢI,1,Tre Làng: FLC THẮNG KIỆN BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM,1,Tre Làng: HẠ VIỆN MỸ CHÍNH THỨC MỞ CUỘC ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TỔNG THỐNG MỸ,1,Tre Làng: JB NGUYỄN HỮU VINH CÓ THẤY XẤU HỔ ?,1,Tre Làng: KẾT LUẬN CỦA BÀ BÁN CÁ CHỢ XANH VÀ CẢNH BÁO CỦA AIR VISUAL VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI,1,Tre Làng: Luật sư vụ VN Pharma: #039;VIỆN KIỂM SÁT TÙY TIỆN XÚC PHẠM BỘ Y TẾ#039;,1,Tre Làng: Nóng: ĐẶNG THỊ HUỆ BỊ BẮT,1,Tre Làng: THẨM PHÁN NGUYỄN HẢI NAM VÀ GIẢNG VIÊN LÂM HOÀNG TÙNG BỊ BẮT,1,Tre Làng: THỦ TƯỚNG KỶ LUẬT 3 THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT,1,Tre Làng: TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 982 Ở BIỂN ĐÔNG,1,Tre Làng: VIỆC LÀM TRÂN QUÝ CỦA TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC I,1,Tre Làng: VIẾT BÁO,1,Tre Làng: Vô nhân đạo: TRUNG QUỐC NGĂN CẢN NGƯ DÂN VIỆT NAM TRỤC VỚT TÀU ĐẮM,1,Tre Làng: VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG: KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI TRƯƠNG DƯƠNG,1,Tre Làng: Vụ VN Pharma: PHÍA ẤN ĐỘ NÓI THUỐC CHỮA UNG THƯ H-CAPITA ĐẠT TIÊU CHUẨN,1,Triều đại Việt,1,Triệu Tài Vinh,1,Trịnh Bá Khiêm,6,Trịnh Bá Phương,23,Trịnh Bá Tư,9,Trịnh Hội,19,Trịnh Hữu Long,1,Trịnh Ngọc Hiên,5,Trịnh Thị Thảo,3,Trịnh Vĩnh Bình,4,trò hề dân chủ,1,trù dập,13,Tru Mộng Long,1,Trụ sở tiếp dân,26,Trung Bác sỹ,1,Trung Quốc,528,TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 982 Ở BIỂN ĐÔNG,1,Truyền thông Thái Hà,1,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,3,Trương Châu Hữu Danh,71,Trương Duy Nhất,75,Trương Duy Nhất "mất tích",19,Trương Huy San,1,Trương Minh Đức,17,Trương Nhân Tuấn,1,Trương Quốc Huy,3,Trường Sa,77,Trương Thị Mai,1,Trương Thị Quý,3,Trương Văn Dũng,24,Trương Văn Khẩn,18,Trương Văn Thực,1,Trường Việt Duy Dân Ðảng,1,Trương Vĩnh Ký,1,Tù chính trị,4,tù nhân lương tâm,111,tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long,3,Tuấn Khanh,8,tusangnhamhiem,1,Tuyên Bố 258,1,tuyên ngôn,40,tuyệt thực,41,tự chuyển hóa,49,tự diễn biến,56,tự do,915,Tự do báo chí,76,Tự do báo chí quốc tế khiếm diện,1,tự do hàng hải,10,tự do ngôn luận,59,tự do tôn giáo,1,Từ Facebook,235,tự thiêu,3,tự tôn dân tộc,18,tư tưởng Hồ Chí Minh,20,tư tưởng thù địch,13,tước quân tịch,1,tướng Mỹ,1,Tường Vi,1,Ukraine,11,USCIRF,7,Uỷ ban bảo vệ ký giả,1,Ủy ban Bảo vệ Nhà báo,1,Ủy ban chính trị người Mỹ gốc Việt,1,Ủy ban Công lý & Hòa bình,1,Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam,1,Ủy ban cứu người vượt biển,1,Ủy ban cứu trợ người vượt biển,1,Ủy ban Kiểm tra Trung ương,12,Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,3,Ủy hội Quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới,1,Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ,1,vạch mặt,54,Vạn Thịnh Phát,1,vàng mã,7,Vành đai và Con đường,6,Văn bút Hoa Kỳ,2,Văn Công Hùng,1,Văn đểu,7,Văn đoàn độc lập,9,văn hiến,22,văn hóa giữ nước Việt Nam,4,văn kiện Đại hội,3,Văn Mai Hương,2,Văn Toàn,1,Vấn đề nóng,3276,Venezuela,48,Vi Đức Hồi,1,Vì Việt Nam thịnh vượng,1,Vi Yên,7,Video,17,Viet Nam,4,viet nam cong hoa,5,viet nam conghoa 2012,5,viet nam conghoaa 2012,5,Vietnam Human Rights Network,1,VIỆC LÀM TRÂN QUÝ CỦA TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC I,1,VIẾT BÁO,1,Việt Nam Mới,124,Việt Nam Times,3,Việt Tân,875,Việt tự do,1,Vinashin,1,Vince Nguyễn,1,vinh danh chế độ bù nhìn,1,Võ An Đôn,2,Võ Hồng Ly,1,Võ Kim Cự,1,Võ Thanh Thời,1,Võ Văn Ái,1,Võ Văn Tạo,3,Võ Xuân Sơn,3,VOA,35,VOA Tiếng Việt,8,VOICE,56,Vô nhân đạo: TRUNG QUỐC NGĂN CẢN NGƯ DÂN VIỆT NAM TRỤC VỚT TÀU ĐẮM,1,Vũ “nhôm”,3,VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG: KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI TRƯƠNG DƯƠNG,1,Vũ Kim Hoàng,1,Vũ Ngọc Sửu,1,Vũ Nhôm,1,Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên,8,Vũ Quốc Ngữ,2,Vũ Thế Khanh,2,Vũ Thị Kim Hoàng,2,Vũ Văn Ninh,2,Vụ VN Pharma: PHÍA ẤN ĐỘ NÓI THUỐC CHỮA UNG THƯ H-CAPITA ĐẠT TIÊU CHUẨN,1,Vừ Thị Dợ,4,vườn rau Lộc Hưng,14,Vườn rau Lộc Hưng,64,Vương Đình Huệ,18,Vương quốc Mông,1,Vượng Râu,11,Vy Oanh,1,Vy Yên,2,WGAD,2,WikiLeaks,1,Will Nguyễn,8,xã Đồng Tâm,1,Xã hội,11,xã hội chủ nghĩa,75,xã hội dân sự,12,xả súng,6,XẤU,3,xây dựng Đảng,4,xoá đói giảm nghèo,2,XÓA TƯ CÁCH THỨ TRƯỞNG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG,1,xuất nhập khẩu,6,XUNG QUANH ĐỀ XUẤT TRANG BỊ SÚNG TRƯỜNG,1,xử lý vi phạm,28,Y Mút Mlô,1,Yên Lĩnh,13,YSEALI,1,Zelensky,2,
ltr
item
Hồ sơ dân chủ: Lật tẩy 'màn ảo thuật' cổ xúy thay đổi chế độ chính trị
Lật tẩy 'màn ảo thuật' cổ xúy thay đổi chế độ chính trị
https://i2.wp.com/1.bp.blogspot.com/-nvrkHRtAT08/YQx6D9Y2_FI/AAAAAAABlng/TmZHtBOvT4U1-EY5jzNXDUEgn9p1liBGACLcBGAsYHQ/w640-h458/1.jpg?resize=640%2C458&ssl=1
Hồ sơ dân chủ
https://www.hosodanchu.com/2021/08/lat-tay-man-ao-thuat-co-xuy-thay-oi-che.html
https://www.hosodanchu.com/
https://www.hosodanchu.com/
https://www.hosodanchu.com/2021/08/lat-tay-man-ao-thuat-co-xuy-thay-oi-che.html
true
199778699987007369
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Xem thêm Phản hồi Hủy bỏ phản hồi Delete By Trang chủ PAGES POSTS View All BẠN NÊN XEM CHỦ ĐỀ ARCHIVE TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT KHÔNG TÌM THẤY BÀI VIẾT PHÙ HỢP VỚI TỪ KHÓA BẠN TÌM KIẾM Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng C9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Jan Feb Mar Apr Tháng 5 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content