Nguy hiểm: Trích dẫn sai lệch tư tưởng Hồ Chí Minh

NGUY HIỂM: TRÍCH DẪN SAI LỆCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Rất nhiều trang, nhóm, người sử dụng mạng xã hội tự nhận mình hiểu biết trên mạng xã hội đang lan toả thông điệp “những câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” có nội dung dưới đây, được cho một trích dẫn cho là của Bác Hồ, rằng: “Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi” – ???

Cực kỳ nguy hiểm, khi “trích dẫn” cắt xén và sửa đổi này đã làm sai lệch hoàn toàn tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi đó, thủ đoạn gần đây của các thế lực thù địch là dụng chiêu xét lại để cho rằng Bác Hồ chỉ là người yêu nước, theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải người cộng sản!

Đó chính là mưu đồ của những kẻ xét lại nhằm đánh phá nền tảng tư tưởng, vừa phủ nhận chủ nghĩa Marx – Lenin vừa hạ thấp lãnh tụ khi lèo lái rằng “Hồ Chí Minh không phải người cộng sản mà chỉ là một nhà yêu nước”! Chính từ chiêu bài này, chúng đã từng công khai kiến nghị ra diễn đàn Quốc hội rằng phải “đổi tên nước về lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, như Bác Hồ đã đặt”!

Vậy nguyên văn câu trên là gì? Trong bài viết “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin”, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu lý Luận Mác – Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”!

Nguyên văn lời của Bác trong bài viết “Cong đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin (Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.563)

Cũng trong bài viết này, Hồ Chí Minh đã nói rõ: “Tôi tham gia Đảng Xã hội Pháp chẳng qua là vì các “ông bà” ấy- (hồi đó tôi gọi các đồng chí của tôi như thế) – đã tỏ đồng tình với tôi, với cuộc đấu tranh của các dân tộc bị áp bức. Còn như Đảng là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là gì, thì tôi chưa hiểu”.

Chính từ chủ nghĩa yêu nước, trên con đường cứu nước, Bác đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu Luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lê-nin. Sự gặp gỡ, tiếp xúc lịch sử ấy hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên hay may mắn, mà là một sự dấn thân, sự chủ động chọn con đường, chọn lý tưởng, một tất yếu khách quan mang tính khoa học và cách mạng.

(Nguồn các trích dẫn: Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tập X, trang 126-128; Bài “Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê-nin”, đăng trên Tạp chí Các vấn đề phương Đông, Liên Xô, 1960, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh V.I. Lê-nin).

Trần Hoàng Chinh

Nguồn: Diễn đàn Dân chủ
http://hoicodo.com/777351/nguy-hiem-trich-dan-sai-lech-tu-tuong-ho-chi-minh/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét