Bác bỏ luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trước bầu cử

Trước mỗi sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là các kỳ bầu cử đại biểu Quộc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, thì các thế lực thù địch lại sử dụng chiêu bài, thủ đoạn xuyên tạc, vu khống, chống phá hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng.

Trên mạng xã hội, các phần tử xấu gây nhiễu loạn thông tin, kích động dư luận, khiến nhân dân nghi hoặc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các thế lực này đưa ra những luận điệu chụp mũ, xuyên tạc, sai trái về người tự ứng cử, người ngoài Đảng ra ứng cử. Âm mưu chống phá thường là lặp đi lặp lại những chiêu trò cũ, xuyên tạc rằng Đảng thao túng Quốc hội, đứng trên làm thay Quốc hội. Những luận điệu rất dễ nhân diện và tránh xa, nhất là đối với những người có bản lĩnh, chính kiến và tỉnh táo.

Trên thực tế, Đảng ta luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo kịp thời, đúng đắn, sáng suốt về chủ trương, đường lối, không có chuyện đứng trên hay làm thay Quốc hội. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú, có đủ năng lực và phẩm chất vào các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Bác bỏ luận điệu phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trước bầu cử

Còn nhớ năm 1988, đồng chí Đỗ Mười được Đảng giới thiệu để Quốc hội bầy làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhưng ra Quốc hội có ý kiến giới thiệu thêm đồng chí Võ Văn Kiệt. Kết quả Bộ Chính trị nhất trí đề nghị của Hội đồng Nhà nước giới thiệu hai ứng viên để Quốc hội bầu chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và rồi đồng chí Đỗ Mười đã trúng cử.

Bên cạnh đó, có không ít chủ trương, dự án, dự án luật đã không được thông qua. Việc Quốc hội bày tỏ rõ lập trường, quan điểm, chính kiến của mình trước những chủ trương, đường lối của Đảng càng khẳng định thêm rằng: Đảng lãnh đạo về chủ trương, đường lối, Quốc hội ban hành văn bản pháp luật đúng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan lập pháp, thể hiện rõ sự độc lập của mình, qua đó thêm sự khẳng định rõ ràng rằng, Đảng lãnh đạo toàn diện, chứ không đứng trên, làm thay Quốc hội.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội đã được hiến định, nên vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là không có gì phải luận bàn. Và thực tế không riêng gì nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo kịp thời, đúng đắn, sáng suốt về chủ trương, đường lối, chứ không đứng trên, làm thay Quốc hội.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) cũng đã chỉ rõ: “Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương công tác; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ năng lực và phẩm chất vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể. Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Những luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động luôn nhai đi, nhai lại rằng Đảng thao túng Quốc hội, đứng trên, làm thay, vô hiệu hóa Quốc hội chỉ là những sự hận thù, chống phá điên cuồng, vô lối, không sát đúng với tình hình chính trị, đất nước Việt Nam.

Vân An

Nguồn: Người con Đất Mẹ

http://hoicodo.com/763902/bac-bo-luan-dieu-phu-nhan-vai-tro-lanh-dao-cua-dang-truoc-bau-cu/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét