Trần Huỳnh Duy Thức được các nhà dâm chủ học tuyên truyền là đã tuyệt thực được 17 ngày và hiện chưa có dấu hiệu đói

Trần Huỳnh Duy Thức được các nhà dâm chủ học tuyên truyền là đã tuyệt thực được 17 ngày và hiện chưa có dấu hiệu đói.

Được biết ngoài giờ ăn theo quy định của nhà tù CS thì anh Thức không thèm ăn bất cứ thứ gì cho đến khi chết 🐧

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

http://hoicodo.com/713770/tran-huynh-duy-thuc-duoc-cac-nha-dam-chu-hoc-tuyen-truyen-la-da-tuyet-thuc-duoc-17-ngay-va-hien-chua-co-dau-hieu-doi/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét