BBC lại xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Vừa qua, đài BBC đã đăng tải bài viết: “Đại hội 13: Công tác nhân sự có nên “biệt lệ hóa” mãi hay không?”. Trong đó, BBC cho rằng: “Công tác nhân sự của đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam nên dân chủ hóa thay vì “biệt lệ hóa” mãi như với các trường hợp đặc biệt hay siêu đặc biệt”. Đây là những nhận định chủ quan, phiến diện, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

BBC xuyên tạc nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cũng như thường lệ, cứ trước mỗi thềm Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là những nhiệm kỳ gần đây, luôn có những phần tử xấu, cơ hội, phản động “mượn gió bẻ măng” lan truyền thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên như: thêu dệt về bí mật đời tư, bịa đặt về tình hình sức khỏe, đạo đức, lối sống của cán bộ; bóp méo các thông tin, vu khống các bước của quy trình nhân sự là “đấu đá phe phái”, “lợi ích nhóm”… hòng gây hoang mang, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân, chia rẽ nội bộ, phá hoại công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác nhân sự nói riêng. Trong đó, cũng có người mượn tiếng đòi dân chủ trong công tác nhân sự “đòi cho ứng cử và tranh cử” như một số người mượn danh dân chủ, giả danh dân chủ phát biểu trên mạng xã hội để hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng, tìm cách xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực chất, đó là những người đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xa rời lý tưởng cách mạng, xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Về công việc trọng yếu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” đã nhấn mạnh: Công tác nhân sự Đại hội là vô cùng quan trọng, hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn; nhất là, phải làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học trên tinh thần đặt lợi ích của quốc gia – dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Để có thể chọn được những cán bộ lãnh đạo, nhất là ở cấp chiến lược vừa có đức vừa có tài, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn đã đề ra, thì những cơ quan làm công tác nhân sự và người đề cử, giới thiệu nhân sự phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự, đi đôi với xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Đặc biệt, trong công tác nhân sự phải chú trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu; tránh cách làm giản đơn, tuỳ tiện, vô nguyên tắc, nói không đi đôi với làm.

Trong những năm qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, v.v…, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đúng, nghiêm công tác cán bộ, công tác nhân sự. Cụ thể, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã khẳng định một chủ trương rất mới và tích cực trong việc lựa chọn, bố trí người tài, đức vào các vị trí lãnh đạo. Đó chính là “thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo quản lý”; là “quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu cac tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.

Thực tế cũng cho thấy việc giới thiệu nhân sự các cấp (từ Đại hội Đảng bộ các cấp đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng) đã được xem xét, cân nhắc và thực hiện theo đúng Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý. Việc bầu ra cơ quan lãnh đạo các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội. Đó cũng chính là minh chứng cho thấy trong công tác cán bộ, Đảng không chỉ chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn luôn tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo, song phải đảm bảo sự cẩn trọng, công tâm của cán bộ, đảng viên và đi liền cùng đó là tăng cường việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, so bì, tị nạnh, chạy phiếu… để kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực.

Bầu cử trong Đảng là công tác vô cùng hệ trọng; bảo đảm cho mọi đảng viên thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Điều lệ Đảng để lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào cấp ủy một cách dân chủ, nghiêm túc, đúng Điều lệ, làm cho Đảng thực sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, đoàn kết, kỷ cương, thống nhất cao, trong sạch vững mạnh. Vì vậy, việc BBC cho rằng: “Công tác nhân sự của đảng Cộng sản cầm quyền tại Việt Nam nên dân chủ hóa thay vì “biệt lệ hóa” mãi như với các trường hợp đặc biệt hay siêu đặc biệt” là hành động không thể chấp nhận được và đáng bị lên án.

Nguồn: Người con Đất Mẹ

http://hoicodo.com/720190/bbc-lai-xuyen-tac-cong-tac-nhan-su-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét