$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập

SHARE:

Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà N...

Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ là một văn bản pháp lý hiện đại, khai sinh một nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà còn khẳng định quyền con người – một giá trị phổ quát của nhân loại và quyền công dân đã, đang và sẽ được thực thi ở cả phương diện lý luận cũng như trong thực tiễn.


TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VÀ VẤN ĐỀ QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN


“Quyền con người là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và tự do cơ bản của con người”[1]. Hiểu một cách khái quát thì đó là “những quyền bẩm sinh, vốn có của con người mà nếu không được hưởng thì chúng ta sẽ không thể sống như một con người”[2]. Với ý nghĩa đó, quyền con người là tự nhiên, vốn có, không do chủ thể nào ban phát; được áp dụng bình đẳng với tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc, trong mọi hoàn cảnh,  không thay đổi theo thời gian và không phụ thuộc vào biên giới quốc gia, lãnh thổ hay tư cách cá nhân, môi trường sống của họ.


Quyền con người “được thể hiện và bảo đảm bằng các quy định của pháp luật, dưới các hình thức điều ước quốc tế, tập quán quốc tế, nguyên tắc pháp luật chung và các nguồn khác của luật quốc tế”[3]. Quan niệm này cho thấy tính nhân đạo, nhân văn vì con người; đồng thời, cũng là cơ sở để con người có thể đấu tranh với những biểu hiện vi phạm về quyền con người ở nơi này hay nơi khác, quốc gia này hay quốc gia khác.


Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập


Bản Tuyên ngôn Độc lập bằng 3 thứ tiếng Việt – Anh – Pháp do VNTTX phát đi ngày 15/9/1945, thông báo với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam mới. Đây là bản tin phát sóng đầu tiên của VNTTX


Gần gũi với khái niệm quyền con người, nhưng quyền công dân có nội dung “thu hẹp” hơn quyền con người và gắn liền với nhà nước (nhà nước pháp điển hóa các quyền tự nhiên của con người dưới hình thức các quyền công dân). Đó là “tập hợp những quyền tự nhiên được pháp luật của một nước ghi nhận và bảo đảm, nhưng chủ yếu dành cho những người có quốc tịch của nước đó”[4]. Vì thế, quyền công dân không áp dụng chung cho tất cả các quốc gia mà là được áp dụng trong một quốc gia nhất định; và đi lền cùng đó là các quốc gia khác nhau có hệ thống quyền công dân khác nhau.


Thực tế, quyền công dân chỉ là những quyền con người được các nhà nước thừa nhận, áp dụng cho riêng công dân của mình; thể hiện vị thế của mỗi cá nhân trong quan hệ với quốc gia mà cá nhân đó là công dân và có nội hàm hẹp hơn so với quyền con người; đồng thời, chỉ được áp dụng trong lãnh thổ quốc gia và có thể bị thay đổi theo thời gian.


Về bản chất, cả quyền con người và quyền công dân đều là những gì mà một cá nhân con người được phép làm và được thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ bởi các chủ thể khác; đều biểu thị mối quan hệ của cá nhân con người với cộng đồng nhân loại (quyền con người) và với quốc gia nơi mà người đó có quốc tịch (quyền công dân); đều xoay quanh một chủ thể chung (của quyền), đó chính là con người và một chủ thể chung (có nghĩa vụ) chính là là cộng đồng nhân loại mà thể chế chính trị – pháp lý trung tâm là nhà nước.


Lịch sử nhân loại kể từ khi xã hội có sự phân chia giai cấp và nhà nước, có bóc lột và bị bóc lột, có áp bức và bị áp bức thì cũng đã có những cuộc đấu tranh cho quyền tự do, bình đẳng của con người và công bằng trong xã hội. Tư tưởng về giải phóng con người, thực hiện quyền con người được hình thành và phát triển qua các giai đoạn lịch sử của nhân loại, gắn liền với từng quốc gia, dân tộc. Đấu tranh cho quyền con người luôn là tâm điểm của các cuộc đấu tranh dân tộc, giai cấp; gắn liền với các cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc, giai cấp, con người và diễn ra trên mọi phương diện chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội…


Chủ nghĩa Mác – Lênin khi bàn về quyền con người đã thể hiện rõ sự thống nhất trong tư tưởng của các ông về con người và về quyền của con người; về tự do và dân chủ; về con đường đấu tranh để giải phóng con người và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội[5]. Con người theo C.Mác “là tổng hòa những quan hệ xã hội”[6] và “tự do là cái vốn có của con người đến mức mà ngay cả những kẻ thù của tự do; cũng thực hiện tự do, trong khi chống lại việc thực hiện đó, chúng muốn chiếm lấy, với tư cách là vật trang sức quý giá nhất, cái mà họ đã bác bỏ, với tư cách là vật trang sức của bản tính loài người”[7]… Hơn nữa, “cái quan niệm cho rằng tất cả mọi người, với tư cách là con người, đều có một cais gì chung, rằng trong phạm vi cái chung đó mọi người đều bình đẳng, dĩ nhiên là một quan niệm rất cũ rồi”[8], bởi rằng, con người là sản phẩm của xã hội, của những quan hệ xã hội mà xã hội thì luôn vận động, cho nên con người và quyền con người cũng thay đổi, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh.


Nói thế để thấy rằng, quyền tự do và bình đẳng là quyền cốt lõi nhất của con người, nhưng các quyền đó không thể và không được thực thi trong một xã hội/quốc gia/dân tộc đang bất bình đẳng – đang chịu sự bất bình đẳng – đang bị thống trị bởi một quốc gia khác. Nói thế cũng để thấy rằng, Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp; khi mà ở nơi đó, mọi quyền sống của con người và quyền dân tộc đều không được thực thi, nên Người nhận thức sâu sắc rằng, ở nơi đó những người dân bị mất nước không có quyền con người và càng không có quyền công dân.


Yêu nước và thương dân, nguyện vọng thiết tha của Hồ Chí Minh là: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”[9] và “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập”[10]. Vì thế, Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc ra đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân mình khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân.


Trong hành trình bôn ba, trải nghiệm và khảo cứu tình hình, đời sống chính trị của các quốc gia ở nhiều châu lục, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, quyền con người nói chung, quyền công dân nói riêng và quyền tự quyết của mỗi dân tộc chỉ có thể có được/được thực thi khi đất nước được độc lập, tự do, khi người dân là chủ/được làm chủ. Trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, quyền con người, quyền công dân và quyền dân tộc chỉ có thể trở thành hiện thực thông qua  một cuộc “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”[11]; trong đó, về phương diện xã hội thì: “a) Dân chúng được tự do tổ chức. b) Nam nữ bình quyền,v.v.. c) Phổ thông giáo dục theo công nông hóa”[12]; về phương diện chính trị thì: a) Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến. b) Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập…;  về phương diện kinh tế thì: “a) Thủ tiêu hết các thứ quốc trái…c) Thâu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo…f) Thi hành luật ngày làm 8 giờ”[13].


Xuất phát từ điều kiện cụ thể của đất nước và kế thừa có chọn lọc những nội dung hợp lý của tư tưởng nhân quyền hiện đại, tiến bộ của nhân loại, đặc biệt là vận dụng sáng tạo tư tưởng giải phóng con người, giải phóng xã hội của chủ nghĩa Mác – Lênin, những nội dung quan trọng nêu trên được khẳng định trong Chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam kiên cường đấu tranh và giành lại bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.


Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh soạn thảo và tuyên bố ngày 2/9/1945 trước toàn dân và thế giới không chỉ tuyên bố sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định tính hợp pháp của nước đó và Chính phủ lâm thời do Người đứng đầu mà còn mang một giá trị đặc biệt khi diễn ra đúng thời điểm chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc.


Sớm tiếp cận với vấn đề quyền con người và đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì quyền con người, nên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã trích dẫn những giá trị về nhân quyền: “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”[14] trong Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”[15] trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791, để khẳng định về quyền của mỗi con người.


Theo Hồ Chí Minh, đây là những quyền tự nhiên vốn có của con người, là “những lẽ phải không ai chối cãi được”[16] và những quyền chính đáng ấy của con người cũng hoàn toàn chính đáng/được áp dụng đối với mọi người dân Việt Nam, đang sống trên đất nước Việt Nam. Và đã là quyền chính đáng – quyền của con người, thì bất cứ ai, tổ chức nào, quốc gia nào cũng không thể/không có quyền cướp đoạt/tước đoạt nó đi, cũng như không ai/không dân tộc nào lại cam chịu, khuất phục để bị cướp mất. Vì thế, Tuyên ngôn độc lập không chỉ tuyên bố đanh thép: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”[17] mà còn đi đến khẳng định rằng, “nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”[18]…


Thực tế là, khi Hồ Chí Minh trích dẫn Tuyên ngôn độc lập 1776 của Hoa Kỳ về quyền của con người và tuyên bố nó trước nhân dân Việt Nam và thế giới ngày 2/9/1945 để thực thi tại Việt Nam, thì chữ men (trong All men) trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ có nghĩa là những người đàn ông da trắng có sở hữu, sự sở hữu này nhiều khi gồm cả những người nô lệ da đen. Năm 1870, Hiến pháp bổ sung của Hoa Kỳ mới công nhận quyền bầu cử của người Mỹ da đen; trong đó, Điều XV, khoản 1 ghi rõ: “Quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị phủ nhận hoặc hạn chế, dựa vào lý do chủng tộc, màu da, hay tình trạng nô lệ trước đây”[19]. Còn phụ nữ Mỹ thì 144 năm sau mới được Điều XIX Hiến pháp bổ sung của Mỹ phê chuẩn ngày 18/8/1920 ghi nhận: “Quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị phủ nhận hoặc hạn chế bởi Liên bang hay bất cứ bang nào với lý do giới tính”[20].


Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam do Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945 nhưng ngày 10/12/1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc mới thông qua Tuyên ngôn về quyền con người (30 điều). Đó cũng chính là nhiệm vụ mà tất cả các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới đều cần phải thực hiện. Với Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh đã thêm một lần khẳng định quyền cơ bản của con người và tuyên bố về quyền của dân tộc Việt Nam – với tư cách là một quốc gia độc lập trong cộng đồng các dân tộc trên thế giới; đồng thời cho thấy các quyền cơ bản của con người và quyền công dân sẽ được thực thi tại một nước Việt Nam độc lập.


HIỆN THỰC HÓA QUYỀN CON NGƯỜI VÀ QUYỀN CÔNG DÂN Ở VIỆT NAM


Bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam không dài, chỉ có 49 câu, với hơn một ngàn chữ, song lại chứa đựng những nội dung vô cùng lớn, ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Không chỉ khai sinh một nhà nước Việt Nam mới, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, Tuyên ngôn độc lập còn là bản tuyên ngôn về nhân quyền, về thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng thiêng liêng giữa các dân tộc và mỗi con người dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa đó, quyền dân tộc tự quyết của Việt Nam là chính đáng; quyền con người mà nhân dân Việt Nam được thụ hưởng cũng là chính đáng và đương nhiên quyền công dân của mỗi người dân/công dân Việt Nam được thực thi ở một nước Việt Nam độc lập, tự do cũng là tất yếu.


Tuy nhiên, cũng theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc là yếu tố khởi đầu/cần thiết để thực thi quyền con người, quyền công dân, song đó không phải là yếu tố duy nhất bảo đảm để 2 quyền này trở thành hiện thực, bởi: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”[21]. Những giá trị về quyền con người do Hồ Chí Minh trích dẫn, khẳng định trong Tuyên ngôn độc lập là những giá trị bất hủ và đã, đang và sẽ thực hiện trong cộng đồng các dân tộc, trong đó có Việt Nam.


Sau bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 của Việt Nam, lần đầu tiên, cộng đồng quốc tế biết đến tư tưởng quyền con người hiện đại từ Hiến chương của Liên hợp quốc (ký ngày 26/6/1945 tại San Francisco; có hiệu lực ngày 24/10/1945) và “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 10/2/1948. Song trong cả 2 văn kiện quan trọng này, khái niệm quyền con người mới chỉ dừng ở các quyền của cá nhân mà chưa tính đến các điều kiện chính trị, xã hội, lịch sử, văn hóa,v.v.. của mỗi dân tộc, trong đó có quyền dân tộc tự quyết. Sau đó, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (1966) được coi là bộ luật Quyền con người quốc tế; Tuyên bố Viên và Chương trình hành động của Liên hợp quốc (1993) đã xác định quyền dân tộc tự quyết là một quyền con người – quyền tập thể của quyền con người. Trong đó, Điều 1 của hai công ước trên đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc đều có quyền dân tộc tự quyết” và Tuyên bố Viên và Chương trình hành động đã nhấn mạnh: “Việc khước từ quyền dân tộc tự quyết là sự vi phạm nhân quyền”. Như vậy, rõ ràng, tư tưởng về quyền dân tộc tự quyết – quyền tập thể của quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập 1945 của Việt Nam không chỉ được Hồ Chí Minh phát triển sáng tạo, đứng vững qua thử thách của thời gian mà còn đi trước nhận thức chung của Liên hợp quốc hơn 20 năm.


Đối với cộng đồng các dân tộc, dù quy định theo cách nào thì quyền con người, quyền công dân cũng là một nội dung quan trọng, có tính xuyên suốt trong Hiến pháp của các quốc gia. Bởi thực tế, trong lịch sử nhân loại, kể từ khi xã hội có sự phân chia thành giai cấp, có bóc lột và bị bóc lột, có áp bức và bị áp bức thì những tư tưởng về quyền tự do, bình đẳng đã hình thành và theo đó, cùng với sự phát triển của lịch sử, đấu tranh cho tự do của con người, công bằng trong xã hội luôn là mục tiêu, lý tưởng của nhân loại.


Ở Việt Nam, sau Tuyên ngôn độc lập, ngày 3/9/1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Hồ Chí Minh đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách phải thực thi; trong đó, có nhiệm vụ xây dựng và ban hành Hiến pháp dân chủ để chế định quyền của nhân dân/công dân Việt Nam. Người đồng thời yêu cầu sớm tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu; trong đó, các sắc lệnh về tổ chức Tổng tuyển cử: Sắc lệnh số 14-SL ngày 8/9/1945 quy định sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc hội, quy định tất cả công dân trai gái đủ 18 tuổi trở lên đều được quyền ứng cử và bầu cử theo luật định không phân biệt giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo và giống nòi; Sắc lệnh số 39-SL ngày 26/9/1945 về thành lập Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 quy định thể lệ cuộc Tổng tuyển cử phải thực hiện theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín; Sắc lệnh số 71-SL ngày 2/12/1945 bổ khuyết Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người ứng cử… được ban hành đã thể hiện rõ sự hiện thực hóa quyền con người, quyền công dân của mỗi người dân/công dân tại nước Việt Nam độc lập.


Từ Hiến pháp năm 1946 cho đến Hiến pháp năm 2013, quyền con người và quyền công dân luôn được đề cao và ngày một hoàn thiện để mỗi người dân/công dân Việt Nam được thụ hưởng trọn vẹn nhất những giá trị của chữ “quyền”, phù hợp với xu thế thời đại. Cụ thể, Hiến pháp năm 1946 được Quốc hội khóa I thông qua ngày 9/11/1946 đã nêu rõ: Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa. Tất cả quyền binh trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, trai gái, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo (Điều 1); ghi nhận quyền con người, quyền công dân, xác lập địa vị pháp lý của người dân/công dân Việt Nam, khẳng định quyền và nghĩa vụ công dân trong thực thi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Hiến pháp đã tuyên bố với thế giới người dân/công dân Việt Nam đã có và sẽ được thụ hưởng quyền con người, quyền công dân mà Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Tuyên ngôn độc lập tại chương II: Nghĩa vụ và quyền lợi công dân.


Theo đó, tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về mọi phương diện: Chính trị, kinh tế, văn hóa (Điều 6). Công dân Việt Nam đều được bình đẳng trước pháp luật, đều được tham gia chính quyền và công cuộc kiến quốc tùy theo tài năng và đức hạnh của mình (Điều 7). Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện (Điều 9). Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận, tự do xuất bản; tự do tổ chức và hội họp; tự do tín ngưỡng; tự do cư trú đi lại trong nước và nước ngoài (Điều 10). Tư pháp chưa quyết định thì không được bắt bớ và giam cầm người công dân Việt Nam, không ai được xâm phạm một cách trái luật (Điều 11). Quyền tư hữu của công dân Việt Nam được bảo đảm (Điều 13). Chế độ bầu cử là phổ thông đầu phiếu (Điều 17). Tất cả công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt trai gái đều có quyền bầu cử trừ những người mất trí và những người mất quyền công dân. Người ứng cử phải là những người có quyền bầu cử (Điều 18). Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu mà mình đã bầu ra (Điều 20). Người dân có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia (Điều 21)…


Cùng với thời gian, Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng có thay đổi và đi liền cùng đó, trong Hiến pháp sửa đổi năm 1959, quyền con người, quyền công dân được chế định trong chương III: Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng được mở rộng dân so với Hiến pháp 1946 ở một số quyền của công dân như quyền nhà ở, quyền làm việc, quyền nghỉ ngơi, quyền học tập và tự do nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hoá, quyền khiếu nại tố cáo…


Trong Hiến pháp 1992, chương V: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Điều 50 ghi rõ: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật – thừa nhận cả hai khái niệm quyền con người, quyền công dân…


Trong Hiến pháp năm 2013, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân từ Chương V trong Hiến pháp năm 1992 đã chuyển về Chương II: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (giống Chương II, Hiến pháp năm 1946). Trong đó, có sự phân biệt giữa quyền con người và quyền công dân. Cụ thể như: Quyền bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trước pháp luật (Điều 16). Quyền không bị trục xuất, giao nộp cho nước khác (Khoản 2, Điều 17). Không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm (Khoản 1, Điều 20). Quyền bảo vệ đời tư (Điều 21). Quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22). Quyền tiếp cận thông tin (Điều 25); quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội (Điều 28). Quyền bình đẳng giới (Điều 26). Quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân (Điều 29). Quyền được xét xử công bằng, công khai và không bị coi là có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án (Điều 31). Quyền sở hữu tài sản tư nhân (Điều 32). Quyền bảo đảm an sinh xã hội (Điều 34). Quyền có việc làm (Điều 35). Quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43)… Các điều này đáp ứng đầy đủ nhu cầu chính đáng và ngày càng tăng về quyền con người, quyền công dân đã được nêu ra trong Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người.


Có thể thấy, quyền con người, quyền công dân, mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân Hồ Chí Minh đã nêu ra/thể hiện trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 không chỉ được thực thi tại Việt Nam mà còn ngày càng được điều chỉnh, bổ sung, mở rộng, quy định rõ ràng và hoàn thiện hơn trong các bản Hiến pháp; trong chủ trương, chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật của Nhà nước. Trong thực tế, thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 và thực thi các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập, ký kết, Việt Nam đã bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều văn bản luật, pháp lệnh liên quan đến quyền con người, quyền công dân, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Trong đó, phải kể đến Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014, Luật trưng cầu dân ý 2015, Luật quy hoạch 2017, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, Luật tiếp cận thông tin 2018…


Có thể nói, 75 năm trôi qua kể từ khi Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nỗ lực để hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, quyền công dân; từng bước chế định, hoàn thiện, xác định và quy định rõ ràng hơn về quyền con người và quyền công dân. Việc thực thi 2 quyền này ở Việt Nam chính là nhằm để mỗi người dân/công dân Việt Nam ngày càng được thụ hưởng tốt hơn quyền con người, quyền công dân gắn với quá trình xây dựng và bảo vệ, phát triển đất nước, nhất là trong 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Minh chứng sinh động này cũng cho thấy, không chỉ dừng chỉ ở đó mà Việt Nam còn đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế – xã hội, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021,v.v.. và là thành viên có trách nhiệm với Liên hợp quốc để hiện thực hóa quyền con người, quyền công dân trong cộng đồng các quốc gia trên thế giới./.


Ths. Văn Thị Thanh Hương (Trưởng ban Sách Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật/TCQPTD)


—————–


[1] Vũ Công Giao: Hỏi – Đáp về quyền con người và nghĩa vụ của công dân, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.10


[2] Vũ Công Giao: Hỏi – Đáp về quyền con người và nghĩa vụ của công dân, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.11


[3] Phạm Hồng Thái: Tư tưởng Việt Nam về quyền con người, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.16


[4] Vũ Công Giao: Hỏi – Đáp về quyền con người và nghĩa vụ của công dân, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.30-31


[5] Phạm Hồng Thái: Tư tưởng Việt Nam về quyền con người, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.41


[6] Mác – Ăng Ghen: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1980, t.I, tr.257


[7] C. Mác và Ph.Ăng Ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr.84


[8] C. Mác và Ph.Ăng Ghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994, t.20, tr.149


[9] Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, t. 1, tr. 94


[10] T. Lan: Vừa đi đường vừa kể chuyện, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1963, tr.11


[11] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.1


[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.1


[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.1-2


[14] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.1


[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.1


[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.1


[17] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.3


[18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.3


[19] Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam – Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, tr.2


[20] Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam – Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ, tr.3


[21] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, t.4, tr.64


Nguồn: Đấu trường Dân chủNguồn: Hội Cờ Đỏ

PHẢN HỒI

Tên

#Eye4HK,1,#VN-K-TQ,1,1979,11,A Ma Thom,1,Amnesty International,7,an ninh quốc gia,234,An tôn Lê Ngọc Thanh,2,Apple,9,Army Truc Tran,1,Asanzo,14,AVG,2,Ân điển cứu rỗi,1,Ân xá quốc tế,52,Bà Cô Dợ,4,Bà Đầm Xòe,7,Ba Sàm,39,Bà Tưng,2,Bạch Hoàn,1,Bạch Hồng Quyền,33,Bạch Hùng Dương,1,Bãi Cháy,2,bãi nhiệm,10,bãi Tư Chính,28,Bản chất lưu manh,8,Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng,3,Bạn Công nhân,3,Bạn hữu Đường xa,1,Ban Liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam,1,Ban Nội chính Trung ương,4,Bản tin Dân chủ,179,Ban Tổ chức Trung ương,14,Báo cáo về tình trạng dân chủ toàn cầu,1,Báo dân luận,1,bảo hộ công dân,18,bảo kê,60,báo Người Tiêu dùng,1,Báo Sạch,2,Báo Tiếng dân,2,Bauxite Việt Nam,5,Bắc Lãm,1,bắt tạm gia,75,bắt tạm giam,181,bần tiện,3,bất hợp pháp,141,bất tuân dân sự,14,BBC,3,BBC Việt Ngữ,5,bệnh công thần,2,bệnh nhân số 17,4,Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam,1,Bích Phượng,1,Biển - Đảo,25,biểu tình,741,Blogspot,1,Boat People SOS,1,BOT Ninh Lộc,6,Bộ Công an,359,Bộ Lao động,7,Bộ Luật lao động,5,bộ máy công quyền,5,Bộ Ngoại giao,190,Bộ ngoại giao Hoa Kỳ,3,BPSOS,2,Brexit,4,Bùi Chát,1,Bùi Chu,3,Bùi Hoàng Tám,1,Bùi Khiêm Cường,4,Bùi Thanh Hiếu,158,Bùi Thị Minh Hằng,30,Bùi Thị Nối,32,Bùi Tín,3,Bùi Tuấn Khiêm,1,Bùi Tuấn Lâ,1,Bùi Tuấn Lâm,12,Bùi Văn Thâm,1,Bùi Văn Thuận,6,Bùi Văn Trung,1,Bùi Viết Hiểu,81,ca sỹ Chế Linh,1,Cách mạng màu,1,Cách mạng trắng,2,cải cách thể chế,10,cải cách và phát triển,3,Can thiệp nhân đạo,6,cảng Long Sơn,1,Cánh cò,1,Cao Dương Đông,2,Cao Vĩnh Thịnh,21,Carl Thayer,1,Cát Linh,32,cầm đầu khiếu kiện,19,Cẩm nang nuôi tù,22,Cấn Thị Thêu,120,Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng,5,Câu lạc bộ Nhà báo Tự do,2,câu view,12,Chat GPT,1,ChatGPT,2,chạy chức,25,chạy đua vũ trang,2,chạy quyền,23,Chân Trời Mới Media,94,Châu Minh Hùng,1,Châu Văn Khảm,14,Chậu Xuân Nguyễn,1,chế độ độc đảng,12,Chế Linh,1,Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng,3,Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc,11,chiến tranh bảo vệ đất nước,1,Chiến tranh Việt Nam,12,chiêu bài,273,Chim Báo Bão,1,Chính phủ Anh,8,chính phủ đóng cửa,1,chính phủ kiến tạo,3,Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời,62,Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời..,1,chính quyền Hà Nội,25,chính sách đãi ngộ,1,Chính trị,1,Chính trị bình dân,27,Chirs Hayer,1,chống Cộng,319,chống người thi hành công vụ,139,chống phá chế độ,117,chống phá Nhà nước,395,chống phá Việt Nam,213,chống tham nhũng,219,chợ Long Biên,1,CHPC,1,Chris Hayes,1,Chu Hảo,44,Chu Hùng,2,Chu Mạnh Sơn,1,Chu Mộng Long,13,Chủ nghĩa dân túy,1,Chủ nghĩa tư bản giám sát,1,Chủ tịch Hồ Chí Minh,196,CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN SĨ BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ Ở ĐÀ NẴNG LÀ AI?,1,Chủ tịch nước,321,chùa Ba Vàng,31,Chung Hoàng Chương,2,chụp ảnh cán bộ tiếp dân nếu chưa được phép của Hà Nội,20,chuyển giá,2,Chữ thập vải đỏ,1,chứng nhận quyền sử dụng đất,8,CLB Lê Hiếu Đằng,6,Cõi nhớ,1,con buôn chính trị,23,Con kiến con,5,cô giáo Minh Thu,1,Cồn Sẻ,8,Công an Quận Đống Đa,4,công chức nhà nước,11,công đoàn,45,Công đoàn độc lập,4,Cộng đồng tưởng tượng,2,Công giáo,306,Công giáo Việt Nam,20,công nghiệp Việt Nam,6,cộng sinh,9,công trình xây dựng trái phép,14,CPC,1,CPJ,3,Cù Huy Hà Vũ,88,cu huy xuan duc,4,Cù Thị Phương,1,Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao,5,CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT,1,Cục Điều tra Liên bang,2,Cục Lãnh sự,3,Cục Quản lý xuất nhập cảnh,1,cuộc gặp Thượng đỉnh,17,cực đoan,429,cực đoan tôn giáo,3,cưỡng dâm,6,cứu thương,13,danh hài Vượng Râu,1,Danh Minh Quang,1,DANH SÁCH 151 CÁN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG,1,dân chủ,1673,dân chủ trong Đảng,2,Dân Làm báo,3,dân oan,135,Dân oan Dương Nội,1,Dân quyền,294,dân tộc Việt Nam,269,dâng sao giải hạn,1,Dennis Châu,1,dịch tả lợn châu Phi,5,dịch vụ công,7,Diễm Thi,2,Diễn biến hòa bình,109,Diễn đàn dân chủ,116,Diễn đàn Kinh tế thế giới,6,Diễn đàn sinh viên Việt Nam,1,Diễn đàn Xã hội Dân sự,1,Dnh sách Quốc Gia Quan Tâm Đặc Biệt,1,doanh nghiệp FDI,9,doanh nghiệp nhà nước,10,doanh nghiệp tư nhân,13,Donald Trump,148,Dòng Chúa Cứu Thế,50,Dòng mến Thánh giá,2,Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm,1,Dũng Phi Hồ,1,Dũng Phi hổ,2,Duyên Nguyễn,1,Dự án 88,2,dự án khu đô thị Thanh Hà,3,dự án Tây Nam Kim Giang,1,dư luận,1431,Dư Thị Thành,19,Dưa Leo,19,Dương Nội,46,Dương Sĩ Nho,4,Dương Thị Hà,2,Dương Thị Lanh,2,Dương Thị Tân,4,Dương Thu Hương,2,Dương Thuấn,1,Dương Trung Quốc,1,Dương Tuấn Ngọc,6,Dương Văn Mình,7,Dương Văn Tư,1,Đá Chữ Thập,1,đa đảng,185,Đà Nẵng,135,Đà Nẵng: THIẾU TƯỚNG GIẢ PHẠM VĂN HẢI,1,Đài Á Châu Tự do,72,Đại biểu quốc hội,114,Đại học Tôn Đức Thắng,8,Đại hội Đảng,172,Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII,1,Đại hội XII,203,Đại Kỷ Nguyên,2,Đại sứ Hoa Kỳ,10,Đại sứ Mỹ,1,Đàm Ngọc Tuyên,18,đàm phán thương mại,1,Đàm Vĩnh Hưng,1,Đan viện Thiên an,5,Đảng cầm quyền,13,Đảng Cộng sản,511,Đảng Việt Nam Thịnh Vượng,1,đánh BOT,2,đánh giá cán bộ,1,đánh tráo khái niệm,28,Đào Diệu Linh,2,Đào Kim Lân,4,Đào Minh Quân,58,Đào Quang Thực,9,Đào Tăng Dực,1,Đào Thu Huệ,1,Đạo trời Thái Bình,1,đạo văn,8,Đáp lời sông núi,1,Đặng Đăng Phước,12,Đặng Đình Bách,5,Đặng Đình Mạnh,54,Đặng Hoàng Thiện,1,Đặng Hữu Dân,1,Đặng Hữu Nam,58,Đặng Như Quỳnh,1,Đặng Sơn,1,Đặng Thị Hàn Ni,1,Đặng Vũ Lượng,3,Đặng Xương Hùng,1,đất quốc phòng,56,đấu tranh dân chủ,292,Đấu trường dân chủ,718,đầu tư công,11,đầu tư nước ngoài,26,Đậu Văn Dương,4,điện ảnh,6,điện ảnh Việt Nam,2,Điện Biên,21,Điếu Cày,40,Điều lệ Đảng,20,đình bản,5,Đinh Diêm,2,định hướng xã hội chủ nghĩa,17,đinh hữu thoại,2,Đinh Hữu Toàn,1,Đinh La Thăng,16,Đinh Ngọc Thu,2,Đinh Nguyễn Kha,1,Đình Sang và những người bạn,4,Đinh Thảo,39,Đinh Thị Phương Thảo,3,Đinh Thị Thu Thủy,15,Đinh Văn Minh,7,Đinh Văn Phú,1,Đoàn Bảo Châu,10,Đoàn Huy Chương,21,Đoàn Ngọc Hải,11,Đoàn Thanh Giang,9,Đoàn văn Vươn,15,đóng cửa Chính phủ,1,Đỗ Cao Cường,3,Đỗ Công Đương,7,Đỗ Hoàng Điềm,10,đồ mã,2,Đỗ Nam Trung,4,Đỗ Ngà,8,Đỗ Ngọc Thống,3,Đỗ Nguyễn Mai Khôi,4,Đỗ Thị Minh Hạnh,1,Đỗ Thị Thu,13,Đỗ Việt Khoa,1,đối ngoại nhân dân,2,Đối thoại nhân quyền,1,Đối tượng,2176,đối tượng chống phá,198,đối tượng gây rối,4,Đông Nam Á,120,Đồng Tâm,319,đốt lò,17,ĐỪNG VIẾT LẤY ĐƯỢC,1,đường chín đoạn,6,đường lưỡi bò,12,đường sắt đô thị,7,Đường Văn Thái,30,Đường Văn Thái!,1,Ethophon,1,Facebook,1260,FLC THẮNG KIỆN BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM,1,Formosa,1,Freedom House,16,Freedom Now,10,FULRO,6,Fulro lưu vong,2,Fulro-Dega,3,gây rối đập phá tài sản,1,gây rối trật tự công cộng,26,ghi âm,57,ghi hình,75,Giải thưởng nhân quyền,1,Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng,2,giải thưởng Tự do báo chí,12,Giám mục,120,Giám mục Cao Đình Thuyên,1,Giám mục Hoàng Đức Oanh,1,Giám mục Ngô Quang Kiệt,3,giãn cách xã hội,108,gián điệp,29,giàn khoan Đông Phương 13-2 CEPB,1,gian lận thi cử,1,giáo dục,240,giáo họ Tân Yên,1,giáo họ Trại Gáo,4,Giáo hoàng Francis,8,Giáo hoàng Phanxico,1,Giáo hội,193,Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất,1,Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam,1,giáo phận Hà Tĩnh,37,giáo phận Vinh,86,Giáo sư hớt tóc,4,giáo xứ Bình Thuận,2,giáo xứ Mỹ Khánh,14,giáo xứ Mỹ Yên,6,Giáo xứ Thái Hà,25,giáo xứ Xuân Hòa,1,Giuse Nguyễn Công Bắc,1,Google.Tienlang,25,Green Trees,25,Greta Thunberg,1,GS Tương Lai,7,guyễn Thái Hợp,1,Hà Giang,11,Hà Huy Sơn,3,Hạ Long,2,Hà Nội,620,Hà Nội: TRUY TỐ NGUYỄN BÁ SƠN VỀ TỘI,1,Hà Sĩ Phu,1,Hà Văn Nam,44,Hà Văn Thành,12,HÀ VĂN THÀNH ĐANG SỬ DỤNG CHIÊU,1,HẠ VIỆN MỸ CHÍNH THỨC MỞ CUỘC ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TỔNG THỐNG MỸ,1,Hải chiến Hoàng Sa,27,Hải Điếu Cày,5,hải quân,59,Hàn Ni,2,Hạnh Nhân,1,Hành tinh Titanic,2,Hanni,1,hạt giống đỏ,10,hệ thống chính trị,171,hHồ Đức Hòa,1,Hiến pháp,304,Hiến pháp Mỹ,7,Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào,1,Hiệp định CPTPP,1,Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,2,Hiệp Khùng,1,Hiếu gió,15,Hiểu Việt Nam,3,Hình sự - Pháp luật,6,Hòa Bình,280,Hoàng Công Lương,6,Hoàng Cơ Minh,5,Hoàng Dũng,44,Hoàng Duy Hùng,13,Hoàng Đức Bình,30,Hoàng Đức Oanh,2,Hoàng Hưng,1,Hoàng Liêm,1,Hoàng Minh Chính,2,Hoàng Minh Hồng,2,Hoàng Ngọc Giao,1,Hoàng Nguyên Vũ,11,Hoàng Quốc Hùng,1,Hoàng Sa,91,Hoàng Sỹ Phúc,4,Hoàng Thành Nhân,1,Hoàng Thế Duy,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,Hoàng Thị Thăng,4,Hoàng Tứ Duy,2,Hoàng Văn Luân,1,Hoàng Xuân Phú,4,hoạt động chống đối,77,hoạt động lật đổ,15,hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,82,hoạt động phản động,7,hot girl,2,Hồ Duy Hải,15,Hồ Đăng Định,1,Hồ Đình Cương,1,Hồ Hữu Hoà,8,Hồ Hữu Hòa,2,Hồ sơ - Tư liệu,5,Hồ Thị Niên,1,hỗ trợ dân oan,2,Hồ Văn Oanh,1,Hội Anh em Dân chủ,116,Hội Bầu Bí tương thân,2,Hội Cựu tù nhân Lương Tâm,1,Hội Dân oan Ba Miền,1,Hội đồng giám mục Việt Nam,9,Hội đồng liên tôn Việt Nam,1,Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc,2,Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc,18,Hội hải ngoại,1,Hội Nghị Thành Đô,4,Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều,25,Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội,16,Hội nghị Thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế,1,Hội nghị Trung ương,20,Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế,1,Hội Sử học Việt Nam độc lập,2,Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ,1,Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ,2,Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên,2,Hội yêu đồ lính,1,Hồng Quyền,21,Hồng Thái Hoàng,10,HRW,11,https://www.trelangblog.com/,2,Huawei,4,Human Rights Watch,37,Huỳnh Anh Tú,1,Huỳnh Bửu Long,8,Huỳnh Đắc Túy,8,Huỳnh Long,8,Huỳnh Minh Tâm,7,Huỳnh Minh Thảo,1,Huỳnh Ngọc Chênh,19,Huỳnh Thị Tố Nga,11,Huỳnh Thục Vi,1,Huỳnh Thục Vy,26,Huỳnh Trí Tâm,1,Huỳnh Trương Ca,6,HWR,1,Hyon Song Wol,1,IDEA,1,International institute for democracy and electoral assistance,1,Jackhammer Nguyễn,3,Jang kều,4,JB Nguyễn Hữu Vinh,18,JB NGUYỄN HỮU VINH CÓ THẤY XẤU HỔ ?,1,Joshua Wong,1,Julian Assange,1,kê khai tài sản,3,KẾT LUẬN CỦA BÀ BÁN CÁ CHỢ XANH VÀ CẢNH BÁO CỦA AIR VISUAL VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI,1,Khá Bảnh,16,Khánh Ly,1,khiếu kiện,162,Khỏe 365,1,khôn vặt,5,khởi tố,388,Khởi tố vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải,7,Khủng hoảng Venezuela,15,kiểm điểm định kỳ về cơ chế UPR,2,kiểm điểm UPR,3,kiểm soát quyền lực,6,kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,2,Kiến nghị 72,1,kiều bào,49,Kim Jong Un,34,kinh tế thị trường,22,Kinh tế Trung Quốc,2,kinh tế Việt Nam,38,KKF,1,Ksor Kơk,2,LA LỐI,1,Lã Minh Luận,4,Lã Việt Dũng,6,lạm dụng tình dục,3,làm thêm giờ,1,Lan Kỳ Phương,1,Lạng Sơn,8,lãnh thổ quốc gia,2,Lao Động Việt,1,Lâm Thời,30,Lầu Năm Góc,5,leo thang xung đột,1,Les Kosem,1,Lê Ánh,3,Lê Anh Hùng,18,Lễ Cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình,5,Lê Chí Thành,15,Lê Công Định,39,Lệ Công Định,1,Lê Duẩn,7,Lê Dũng Vova,90,Lê Đình Ba,5,Lê Đình Công,114,Lê Đình Kình,169,Lê Đình Lượng,53,Lê Đình Mỳ,2,Lê Đình Nhường,1,Lê Đình Quang,1,Lê Hà,1,Lê Hiền Đức,3,Lê Hiếu Đằng,9,Lê Hoài Anh,1,Lê Hoàng,1,Lê Hoàng Anh Tuấn,1,Lê Hoàng Quân,4,Lê Hồng Phong,4,Lê Hữu Minh Tuấn,40,Lê Kiên Cường,1,Lê Luân,1,Lê Mã Lương,7,Lê Mai Hoa,1,Lê Minh Thể,8,Lê Mỹ Hạnh,32,Lê Ngọc Thanh,8,Lê Quốc Bình,2,Lê Quốc Quân,6,Lê Quốc Thăng,1,Lệ Quyên,1,Lê Sông Lam,1,Lê Thanh Hải,4,Lê Thăng Long,2,Lê Thị Dung,2,Lê Thị Loan,3,Lê Thị Phương Anh,1,Lê Thị Thu Hà,1,Lê Thị Thu Thu,1,Lê Thu Hà,2,Lê Thu Trà,1,Lê Thương,1,Lê Trọng Hùng,33,Lê Trung Khoa,38,Lê Trung Tĩnh,2,Lê Văn Dũng,59,Lê Văn Mạnh,2,Lê Văn Nở,1,Lê Văn Sơn,2,Lê Vinh Danh,1,Lê Xuân Lộc,1,lịch sử,611,lịch sử dân tộc,35,Liên bang Nga,15,Liên minh châu Âu,38,Liên minh dân tộc tự quyết,4,Liên minh dân tộc Việt Nam,1,Liên minh dân tộc Việt Nam tự quyết,3,Liên minh Việt Nam tự do,1,Liên minh xã hội dân sự toàn cầu,1,linh mục,369,linh mục Cao Dương Đông,1,Linh mục Chu Trọng Quyền,1,Linh mục cực đoan,18,Linh mục Đặng Hùng Tân,1,linh mục Đặng Hữu Nam,5,Linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân,1,Linh mục Hoàng Quỳnh,1,linh mục Hoàng Sỹ Phúc,4,Linh mục Lê Ngọc Thanh,4,linh mục Nguyễn Duy Tân,11,Linh mục Nguyễn Đức Nhân,11,Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ,1,Linh mục Nguyễn Quang Trung,1,Linh mục Nguyễn Quang Tuấn,1,Linh mục Nguyễn Văn Hảo,1,linh mục Nguyễn Văn Hữu,1,linh mục Nguyễn Văn Thoan,6,linh mục Trần Minh Chiến,1,Linh mục Trương Văn Khẩn,16,Lisa Phạm,1,Livenguide,2,Loa Phường,616,Lộc Dương,1,Lợi ích nhóm,8,luan van nha thuyen,4,Luận bàn - Phản biện,4608,Luật An ninh mạng,139,Luật Khoa Tạp Chí,37,luật lao động,3,luật lao động sửa đổi,1,luật sư,343,luật sư dân chủ,6,luật sư vì cộng đồng,1,Luật sư vụ VN Pharma: #039;VIỆN KIỂM SÁT TÙY TIỆN XÚC PHẠM BỘ Y TẾ#039;,1,Lương Hoàng Anh,3,Lương Ngọc Huỳnh,1,Lương Thế Huy,1,Lưu Bình Nhưỡng,19,Lưu Văn Vịnh,8,Lý Đình Vũ,1,Lý Hiển Long,4,Lý Thái Hùng,11,Lý Tống,4,Mã Tiểu Linh,7,Ma Tương,1,Mạc Văn Trang,36,Made in Vietnam,6,Mai Khôi,10,Mai Phan Lợi,9,Mai Phương Thảo,14,Mai Thị Mùi,2,Mai Thỏ,1,Mai Văn Tám,2,Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam,4,mạng xã hội,1199,mạo danh,1,Mặc Lâm,2,Mặt trận Nhân quyền Dân sự,1,mất tích,69,Mật ước Thành Đô,2,MC Phan Anh,11,miễn nhiệm,12,Minh Đường,1,Mõ Làng,202,môi trường,233,MSGI,1,Mỳ Son,1,Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam,1,năng suất lao động,2,NDH,1,ngáo đá,10,nghe an,4,nghe an 24h,2,nghean24h,2,nghệ an thời báo,50,Nghiêm Kim Hoa,1,Nghiêm Nguyễn,1,nghiệp chướng,5,Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam,3,nghiệp khẩu,1,Ngọc Lan SG,1,Ngọc Trinh,1,Ngọc Vũ,1,Ngọn cờ,1,Ngô Anh Tuấn,9,Ngô Bảo Châu,5,Ngô Duy Quyền,2,Ngô Kỷ,1,Ngô Ngọc Trai,4,Ngô Phương,1,Ngô Thị Tố Nhiên,1,Ngô Văn Khả,1,Ngô Văn Khảm,2,Ngô Văn Mai,1,Ngô Văn Tuấn,1,Ngô Xuân Phúc,5,Nguồn tin,7,ngụy biện,48,Nguỵ Thị Khanh,1,Ngụy Thị Khanh,2,Nguyen Duc Khai,2,Nguyễn Anh Trí,1,Nguyễn Anh Tuấn,28,Nguyễn Bá Cảnh,2,Nguyễn Bá Thanh,7,Nguyễn Bắc Truyển,13,Nguyễn Chí Đức,10,Nguyễn Chí Tuyến,1,Nguyễn Chí Vững,3,Nguyễn Chính Kết,1,Nguyễn Công Bắc,2,Nguyễn Công Vượng,8,Nguyễn Duy Hướng,3,Nguyễn Duy Tài,1,Nguyễn Duy Tân,7,Nguyễn Đắc Kiên,4,Nguyễn Đặng Minh Mẫn,5,Nguyễn Đăng Quang,1,Nguyễn Đăng Thương,3,Nguyễn Đình Bin,1,Nguyễn Đình Cống,26,Nguyễn Đình Dặm,1,Nguyễn Đình Hà,1,Nguyễn Đình Lộc,4,Nguyễn Đình Thắng,12,Nguyễn Đình Thục,15,Nguyễn Đỗ Tùng Dương,1,Nguyễn Đức,38,Nguyễn Đức Chung,19,Nguyễn Đức Nhân,13,Nguyễn Đức Thành,2,Nguyễn Gia Kiểng,4,Nguyễn Hà Phan,3,Nguyễn Hậu,1,Nguyễn Hoàng Đức,1,Nguyễn Hoàng Nam,1,Nguyễn Hoàng Vi,4,Nguyễn Hồng Lĩnh,3,Nguyễn Hùng,1,Nguyễn Huyền Đức,4,Nguyễn Huyền Trang,1,Nguyễn Hưng Quốc,2,Nguyễn Hữu Linh,8,Nguyễn Hữu Long,34,Nguyễn Hữu Thanh,1,Nguyễn Hữu Vinh,44,Nguyên Kha,2,Nguyễn Khánh Ngọc,1,Nguyễn Kim Chi,1,Nguyễn Lan Anh,1,Nguyễn Lân Thắng,96,Nguyễn Lân Tráng,1,Nguyễn Minh Sơn,1,Nguyễn Năng Tĩnh,7,Nguyên Ngọc,34,Nguyễn Ngọc Ánh,5,Nguyễn Ngọc Chu,1,Nguyễn Ngọc Già,3,Nguyễn Ngọc Nam Phong,73,Nguyễn Ngọc Ngan,1,Nguyễn Ngọc Ngạn,2,Nguyễn Ngọc Ngữ,1,Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,3,Nguyễn Nguyên Bình,1,Nguyễn Như Phong,8,Nguyễn Phú Trọng,173,Nguyễn Phúc Gia Huy,1,Nguyễn Phước Tương,1,Nguyễn Phương Hằng,1,Nguyễn Phương Hoa,7,Nguyễn Phương Uyên,2,Nguyễn Quang A,102,Nguyễn Quang Dũng,3,Nguyễn Quang Hồng Nhân,11,Nguyễn Quang Khải,1,Nguyễn Quang Lập,3,Nguyễn Quang Vinh,1,Nguyễn Quốc Đức Vượng,5,Nguyễn Quốc Hoàn,1,Nguyễn Quốc Huy,1,Nguyễn Quốc Tấn Trung,1,Nguyễn Sơn Lộ,1,Nguyễn Thái Hợp,70,Nguyễn Thái Hưng,3,Nguyễn Thanh Loan,2,Nguyễn Thanh Tịnh,6,Nguyễn Thảo Chi,1,Nguyễn Thắng Cảnh,1,Nguyễn Thị Dương Hà,3,Nguyễn Thị Huệ,1,Nguyễn Thị Kim Ngân,21,Nguyễn Thị Kim Thanh,3,Nguyễn Thị Mỹ Oanh,1,Nguyễn Thị Nga,2,Nguyễn Thị Ngọc Tiền,1,Nguyễn Thị Quý,1,Nguyễn Thị Tâm,16,Nguyễn Thị Thuỳ,1,Nguyễn Thị Thủy,1,Nguyễn Thị Tuyết,2,Nguyễn Thị Từ Huy,1,Nguyễn Thị Xuyến,3,Nguyễn Thiện Nhân,13,Nguyễn Thông,3,Nguyễn Thu Hằng,1,Nguyễn Thuý Hạnh,12,Nguyễn Thúy Hạnh,2,Nguyễn Tiến Trung,1,Nguyễn Trang Nhung,1,Nguyễn Trọng Nghĩa,1,Nguyễn Trọng Vĩnh,1,Nguyễn Trung Bảo,1,Nguyễn Trung Lĩnh,1,Nguyễn Trung Tôn,2,Nguyễn Trung Trực,9,Nguyễn Tuấn Khoa,1,Nguyễn Tường Thuy,1,Nguyễn Tường Thuỵ,1,Nguyễn Tường Thụy,73,Nguyễn Uyên Thùy,1,Nguyễn Văn Bá,1,Nguyễn Văn Chưởng,1,Nguyễn Văn Ðài,1,Nguyễn Văn Dũng,1,Nguyễn Văn Duyệt,1,Nguyễn Văn Đài,154,Nguyễn Văn Điển,5,Nguyễn Văn Đống,2,Nguyễn Văn Hải,40,Nguyễn Văn Hảo,1,Nguyễn Văn Hiến,4,Nguyễn Văn Hoá,2,Nguyễn Văn Hóa,35,Nguyễn Văn Hùng,6,Nguyễn Văn Lâm,5,Nguyễn Văn Liên,1,Nguyễn Văn Lý,1,Nguyễn Văn Miếng,7,Nguyễn Văn Nghiêm,4,Nguyễn Văn Oai,1,Nguyễn Văn Son,1,Nguyễn Văn Tài,5,Nguyễn Văn Thanh,3,Nguyễn Văn Thoan,5,Nguyễn Văn Thuận,1,Nguyễn Văn Toản,5,Nguyễn Văn Tuyển,1,Nguyễn Văn Viễn,7,Nguyễn Viện,1,Nguyễn Viết Dũng,9,Nguyễn Vũ Bình,1,Nguyễn Vy Yên,2,Nguyễn Xuân Anh,4,Nguyễn Xuân Diện,66,Nguyễn Xuân Nghĩa,1,Người Buôn gió,37,Người con Đất mẹ,202,Người con đất mẹ: PAULUS LÊ VĂN SƠN MUỐN VỀ NƯỚC?,1,Người con đất mẹ: XUNG QUANH ĐỀ XUẤT TRANG BỊ SÚNG TRƯỜNG,1,Người Đà Lạt Xưa,2,Người đưa tin,1,người đương thời Đỗ Việt Khoa,1,người lao động,153,Người Thượng Vì Công Lý,3,nhà báo Nguyễn Đức,2,Nhà lãnh đạo Triều Tiên,21,Nhà nước và thị trường,1,Nhà Thờ Bùi Chu,1,Nhà thờ Đức Bà Paris,5,nhà thờ Thái Hà,24,Nhà thờ Thủ Thiêm,1,nhã thuyên,5,nhã thuyên là ai,4,nhà văn Thùy Linh,5,Nhà xuất bản Tự do,5,nhạc sĩ Tuấn Khanh,4,nhân quyền,723,Nhân quyền cho Việt Nam,4,Nhân quyền Việt Nam,101,Nhân vật,7,Nhật Cường,4,Nhật Cường Mobile,1,Nhật ký yêu nước,21,Nhóm Bạn Công Nhân,1,Nhóm Công tác về bắt giữ tuỳ tiện,1,Nhóm Công tác về Bắt giữ tùy tiện,1,nhóm Hiến Pháp,4,Nhóm Hỗ trợ người Thượng,1,Nino Huỳnh,1,NO-U,5,Non sông Việt Nam,86,Nóng: ĐẶNG THỊ HUỆ BỊ BẮT,1,Nội chính,20,nợ quốc gia,1,nước bẩn,2,NXB Kiến Tạo,1,NXB Tự Do,1,Oanh Lê,1,OpenDoors,2,Osin Huy Đức,13,ô nhiễm không khí,1,PANORAMA,1,Paul Lê Văn Sơn,1,PAULUS LÊ VĂN SƠN MUỐN VỀ NƯỚC?,1,PEN Ameria,1,PEN America,3,Phạm Đoan Trang,1,Phạm Bá Hải,1,Phạm Chí Dũng,67,Phạm Chí Thành,2,Phạm Đình Bá,1,Phạm Đình Quý,1,Phạm Đoan Trang,113,Phạm Gia Hiền,1,Phạm Minh Chính,132,Phạm Minh Vũ,70,Phạm Ngọc Hân,1,Phạm Ngọc Hưng,1,Phạm Nguyên Trường,1,Phạm Thành,8,Phạm Thanh Nghiên,2,Phạm Thị Đoan Trang,3,Phạm Thị Hoài,2,Phạm Thị Hương Giang,1,Phạm Thị Quý,5,Phạm Văn Trội,1,Phạm Viết Đào,4,Phạm Vĩnh Lộc,2,Phan Anh,9,Phản biện,11,phản biện xã hội,35,Phan Công Hải,6,Phan Đình Sang,1,phản động lưu vong,47,Phan Hữu Điệp Anh,4,Phan Kim Khánh,6,phản quốc,37,Phan Sơn Hùng,6,Phan Sơn Tùng,6,Phan Thanh Hải,1,Phan Thị Bích Hằng,1,Phan Trung,2,Phan Văn Bình,11,Phan Văn Vĩnh,1,Phan Xuân Trung,5,Pháp Luân Công,7,phát tán thông tin xuyên tạc,4,Phát triển thiên niên kỷ,3,Phật giáo,80,Phêrô Nguyễn Văn Hùng,1,phi chính trị hóa quân đội,7,Phil Roberston,1,Phil Robertson,2,Philippine,64,Phó An My,1,Phó Thủ tướng,101,phong trào 200k,1,phong trào biểu tình,26,Phong trào Chấn hưng Nước Việt,1,Phóng viên không biên giới,11,Phú Lãm,1,Phú Quốc,15,Phúc trình Thực thi Nhân quyền Thế giới năm 2018,2,Phúc trình thường niên 2018 về tự do tôn giáo thế giới,1,Phuong Ngo,1,Phương Bích,1,Phương Hàng Nhật,1,Phương Ngô,1,Phương Uyên,3,quân đội Mỹ,13,Quân Tru Ong TV,1,Quốc ca,14,Quốc hận,13,Quốc hội,471,Quốc Nội Quật Khởi,3,Quốc tế,20,Quy định không được ghi âm,20,quy hoạch cán bộ,3,Quỹ Người Thượng,1,Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh,3,Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động,4,Reporteurs Sans Frontieres,1,RFA,327,RFI,2,RISE,9,RSF,19,sai quy định,12,Sam Rainsy,3,sản xuất tại Việt Nam,4,SaveNet,2,Selena Zen,1,Song Chi,1,sông Đà,6,sở hữu đất đai,2,Sơn Tùng,1,Special Watch List,1,SÚNG TIỂU LIÊN CHO LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG,1,suy thoái,85,Sử Hộ Vương,1,sửa đổi Hiến pháp,13,Tạ Duy Anh,2,Tạ Mạnh Hưng,2,Tạ Phong Tần,7,Tạ Trí Hải,1,Táo quân 2023,1,tàu kiểm ngư,2,tăng trưởng kinh tế,19,Tân Dự Tòng,2,Tân Phong,1,Tân Sơn Nhất,15,Tập Cận Bình,11,tập trung đông người trái phép,1,Tất Thành Cang,6,Thạch Cương,1,Thach Vu,1,Thái Bá Tân,5,Thái Dịch Lý Đông,1,Thái Hạo,3,Thái Văn Đường,31,tham nhũng quyền lực,2,tham nhũng vặt,1,Thanh niên Công giáo,20,Thành phố Hồ Chí Minh,157,Thanh tra Bộ Công an,1,Thanh tra Chính phủ,49,Thành ủy Đà Nẵng,10,thâm hụt thương mại,1,THẨM PHÁN NGUYỄN HẢI NAM VÀ GIẢNG VIÊN LÂM HOÀNG TÙNG BỊ BẮT,1,Thế chiến II,5,Thể thao,1,thị trường bất động sản,2,Thích Đàm Thoa,3,Thích Không Tánh,1,Thích Minh Tuệ,2,Thích Ngộ Chánh,3,Thích Quảng Ðộ,1,Thích Quảng Độ,1,Thích Quảng Đức,1,Thích Tuệ Sỹ,1,thiết giáp,4,thỉnh vong,8,thoi su,2,thoi su nghe an,2,Thông luận,1,thời báo,80,Thời luận,1,THPT,2,thu hồi đất trái luật tại Phú Quốc,1,Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á,1,thu ngo,5,Thủ Thiêm,26,Thủ tướng,465,Thủ tướng Anh,5,THỦ TƯỚNG KỶ LUẬT 3 THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT,1,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc,48,Thủ tướng Phan Văn Khải,3,Thùy Linh,3,Thủy Tiên,1,thuyết âm mưu,22,Thường dân,16,Thường Sơn,1,tị nạn,144,Tiên Lãng,1,tiến sĩ chuyên ngành Hán Nôm,1,Tiến Văn,1,Tiếng Dân,3,Tiếng Dân News,7,Tiếng nói Hoa Kỳ,9,tín dụng đen,2,tin giả,1,Tin Lành đấng Christ,1,Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên,1,Tin lành Đề ga,1,Tin mừng cho người nghèo,5,tin nhanh nghe an,2,tin tuc nghe an,2,Tin tức,40,tinh nghe an,2,tịnh thất bồng lai,5,tịnh thất Sơn Linh Tự,5,toi muon biet,4,Tổ chức giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất,1,tổ chức khủng bố Việt Tân,157,tổ chức tôn giáo,31,tổ chức tôn giáo bất hợp pháp,2,tổ chức VOICE,10,Tổ đồng thuận,49,Tô Hoàng Chương,1,Tô Văn Lai,1,tôn giáo,342,Tôn Phi,1,Tổng Bí thư,169,Tổng bí thư Lê Duẩn,1,tổng tư lệnh quân đội,5,Trà đá Blog,31,trạm thu phí,37,Trang Mạc,1,tranh chấp lãnh thổ,11,Trâm Anh,8,Trần Bang,12,Trần Công Khải,2,Trần Dần,1,Trần Đắc Trung,1,Trần Đình Long,1,Trần Đình Sang,13,Trần Đình Sử,2,Trần Đình Thu,4,Trần Đình Triển,8,Trần Đức,1,Trần Đức Anh Sơn,8,Trần Đức Đô,13,Trần Đức Thạch,7,Trần Hoàng Huấn,3,Trần Hoàng Phúc,1,Trần Huỳnh Duy Thức,1,Trần Huỳnh Duy Thức,7,Trần Hữu Đức,1,Trần Khải Thanh Thủy,12,Trần Mạnh Hảo,1,Trần Minh Chiến,1,Trần Ngọc Phúc,5,Trần Quyết Thắng,1,Trần Quỳnh Vi,1,Trần Thị Ái Liên,5,Trần Thị Mỹ Linh,5,Trần Thị Nga,17,Trần Thị Thu,1,Trần Thị Tuyết Diệu,1,Trần Thị Xuân,4,Trần Trung Đạo,1,Trân Văn,2,Trần Văn Bá,1,Trần Văn Bang,8,Trần Văn Chánh,1,Trần Văn Hưng,1,Trần Văn Ngọc,1,Trần Văn Nhu,1,Trần Văn Quyền,1,Trần Văn Sỹ,1,Trần Văn Thành,1,Trần Vũ Hải,38,Trần Vũ Linh,1,Tre làng,571,Tre Làng: CỤC ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG ĐIỀU ÍT NGƯỜI BIẾT,1,Tre Làng: DANH SÁCH 151 CÁN BỘ LIÊN QUAN ĐẾN GIAN LẬN THI CỬ Ở HÀ GIANG,1,Tre Làng: Đà Nẵng: THIẾU TƯỚNG GIẢ PHẠM VĂN HẢI,1,Tre Làng: FLC THẮNG KIỆN BÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM,1,Tre Làng: HẠ VIỆN MỸ CHÍNH THỨC MỞ CUỘC ĐIỀU TRA LUẬN TỘI TỔNG THỐNG MỸ,1,Tre Làng: JB NGUYỄN HỮU VINH CÓ THẤY XẤU HỔ ?,1,Tre Làng: KẾT LUẬN CỦA BÀ BÁN CÁ CHỢ XANH VÀ CẢNH BÁO CỦA AIR VISUAL VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ HÀ NỘI,1,Tre Làng: Luật sư vụ VN Pharma: #039;VIỆN KIỂM SÁT TÙY TIỆN XÚC PHẠM BỘ Y TẾ#039;,1,Tre Làng: Nóng: ĐẶNG THỊ HUỆ BỊ BẮT,1,Tre Làng: THẨM PHÁN NGUYỄN HẢI NAM VÀ GIẢNG VIÊN LÂM HOÀNG TÙNG BỊ BẮT,1,Tre Làng: THỦ TƯỚNG KỶ LUẬT 3 THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT,1,Tre Làng: TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 982 Ở BIỂN ĐÔNG,1,Tre Làng: VIỆC LÀM TRÂN QUÝ CỦA TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC I,1,Tre Làng: VIẾT BÁO,1,Tre Làng: Vô nhân đạo: TRUNG QUỐC NGĂN CẢN NGƯ DÂN VIỆT NAM TRỤC VỚT TÀU ĐẮM,1,Tre Làng: VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG: KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI TRƯƠNG DƯƠNG,1,Tre Làng: Vụ VN Pharma: PHÍA ẤN ĐỘ NÓI THUỐC CHỮA UNG THƯ H-CAPITA ĐẠT TIÊU CHUẨN,1,Triều đại Việt,1,Triệu Tài Vinh,1,Trịnh Bá Khiêm,6,Trịnh Bá Phương,23,Trịnh Bá Tư,9,Trịnh Hội,19,Trịnh Hữu Long,1,Trịnh Ngọc Hiên,5,Trịnh Thị Thảo,3,Trịnh Vĩnh Bình,4,trò hề dân chủ,1,trù dập,13,Tru Mộng Long,1,Trụ sở tiếp dân,26,Trung Bác sỹ,1,Trung Quốc,526,TRUNG QUỐC TRIỂN KHAI GIÀN KHOAN HẢI DƯƠNG 982 Ở BIỂN ĐÔNG,1,Truyền thông Thái Hà,1,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương,3,Trương Châu Hữu Danh,70,Trương Châu Hữu Danh; Huỳnh Bửu Long,1,Trương Duy Nhất,75,Trương Duy Nhất "mất tích",19,Trương Huy San,15,Trương Minh Đức,18,Trương Nhân Tuấn,1,Trương Quốc Huy,4,Trương Quốc Phong,1,Trường Sa,77,Trương Thị Mai,1,Trương Thị Quý,3,Trương Văn Dũng,24,Trương Văn Khẩn,18,Trương Văn Thực,1,Trường Việt Duy Dân Ðảng,1,Trương Vĩnh Ký,1,Tù chính trị,4,tù nhân lương tâm,109,tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long,3,Tuấn Khanh,7,tusangnhamhiem,1,Tuyên Bố 258,1,tuyên ngôn,40,tuyệt thực,40,tự chuyển hóa,49,tự diễn biến,56,tự do,899,Tự do báo chí,75,Tự do báo chí quốc tế khiếm diện,1,tự do hàng hải,10,tự do ngôn luận,59,tự do tôn giáo,1,Từ Facebook,229,tự thiêu,3,tự tôn dân tộc,18,tư tưởng Hồ Chí Minh,18,tư tưởng thù địch,13,tước quân tịch,1,tướng Mỹ,1,Tường Vi,1,Ukraine,11,USCIRF,7,Uỷ ban bảo vệ ký giả,1,Ủy ban Bảo vệ Nhà báo,1,Ủy ban chính trị người Mỹ gốc Việt,1,Ủy ban Công lý & Hòa bình,1,Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam,1,Ủy ban cứu người vượt biển,1,Ủy ban cứu trợ người vượt biển,1,Ủy ban Kiểm tra Trung ương,12,Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,3,Ủy hội Quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới,1,Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ,1,vạch mặt,54,Vạn Thịnh Phát,1,vàng mã,6,Vành đai và Con đường,6,Văn bút Hoa Kỳ,2,Văn Công Hùng,1,Văn đểu,7,Văn đoàn độc lập,10,văn hiến,21,văn hóa giữ nước Việt Nam,4,văn kiện Đại hội,3,Văn Mai Hương,2,Văn Toàn,1,Vấn đề nóng,3231,Venezuela,47,Vi Đức Hồi,1,Vì Việt Nam thịnh vượng,1,Vi Yên,7,Video,17,Viet Nam,4,viet nam cong hoa,5,viet nam conghoa 2012,5,viet nam conghoaa 2012,5,Vietnam Human Rights Network,1,VIỆC LÀM TRÂN QUÝ CỦA TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU HỘ CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC I,1,VIẾT BÁO,1,Việt Nam Mới,119,Việt Nam Times,3,Việt Tân,873,Việt tự do,1,Vinashin,1,Vince Nguyễn,1,vinh danh chế độ bù nhìn,1,Võ An Đôn,2,Võ Hồng Ly,1,Võ Kim Cự,1,Võ Thanh Thời,1,Võ Văn Ái,1,Võ Văn Tạo,3,Võ Xuân Sơn,3,VOA,35,VOA Tiếng Việt,8,VOICE,57,Vô nhân đạo: TRUNG QUỐC NGĂN CẢN NGƯ DÂN VIỆT NAM TRỤC VỚT TÀU ĐẮM,1,Vũ “nhôm”,3,Vũ Hùng,1,VỤ KHỦNG BỐ TẠI CỤC THUẾ BÌNH DƯƠNG: KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI TRƯƠNG DƯƠNG,1,Vũ Kim Hoàng,1,Vũ Ngọc Sửu,1,Vũ Nhôm,1,Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên,8,Vũ Quang Thuận,1,Vũ Quốc Ngữ,2,Vũ Thế Khanh,2,Vũ Thị Kim Hoàng,2,Vũ Văn Ninh,2,Vụ VN Pharma: PHÍA ẤN ĐỘ NÓI THUỐC CHỮA UNG THƯ H-CAPITA ĐẠT TIÊU CHUẨN,1,Vừ Thị Dợ,4,vườn rau Lộc Hưng,14,Vườn rau Lộc Hưng,64,Vương Đình Huệ,18,Vương quốc Mông,1,Vượng Râu,11,Vy Oanh,1,Vy Yên,2,WGAD,2,WikiLeaks,1,Will Nguyễn,8,xã Đồng Tâm,1,Xã hội,11,xã hội chủ nghĩa,75,xã hội dân sự,12,xả súng,6,XẤU,3,xây dựng Đảng,4,xoá đói giảm nghèo,2,XÓA TƯ CÁCH THỨ TRƯỞNG ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG,1,Xuân Dương,1,xuất nhập khẩu,6,XUNG QUANH ĐỀ XUẤT TRANG BỊ SÚNG TRƯỜNG,1,xử lý vi phạm,28,Y Mút Mlô,1,Y Quynh Bdap,1,Yên Lĩnh,13,YSEALI,1,Zelensky,2,
ltr
item
Hồ sơ dân chủ: Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập
Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập
https://i0.wp.com/hoicodo.com/wp-content/uploads/2020/08/quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan-trong-tuyen-ngon-doc-lap.jpg?resize=500%2C334
Hồ sơ dân chủ
https://www.hosodanchu.com/2020/08/quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan-trong.html
https://www.hosodanchu.com/
https://www.hosodanchu.com/
https://www.hosodanchu.com/2020/08/quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan-trong.html
true
199778699987007369
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts Xem tất cả bài viết Xem thêm Phản hồi Hủy bỏ phản hồi Delete By Trang chủ PAGES POSTS View All BẠN NÊN XEM CHỦ ĐỀ ARCHIVE TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT KHÔNG TÌM THẤY BÀI VIẾT PHÙ HỢP VỚI TỪ KHÓA BẠN TÌM KIẾM Về trang chủ Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng C9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Jan Feb Mar Apr Tháng 5 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content