"Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa…"(Bài viết cho Chuyên mục


Mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là mệnh lệnh,

vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ trên chiến trường vào

thời điểm vô cùng quan trọng.

Cách đây 45 năm, 9 giờ 30 sáng 7/4/1975, Ðại tướng

Võ Nguyên Giáp đã gửi Điện số 157-HÐKTK cho các đơn vị mệnh lệnh: “Thần tốc,

thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc

tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”


Mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là mệnh lệnh,

vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ trên chiến trường vào

thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Mệnh lệnh lịch

sử

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến

công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước

và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi lịch sử ấy bắt nguồn từ đường lối cách mạng,

đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh

thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng bất khuất của toàn quân, toàn dân, gắn liền với

sự lãnh đạo và điều hành trực tiếp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng

Tư lệnh trong quá trình kháng chiến.


Trong những ngày tháng lịch sử đó, Bộ Chính trị,

Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh đã tập trung trí tuệ, tài năng ra những quyết

định, kế hoạch chiến lược, chiến dịch, những mệnh lệnh, chỉ thị cho quân và dân

cả nước biến các nghị quyết đúng đắn của Đảng thành sức mạnh chiến đấu và chiến

thắng trên các chiến trường.

Một trong những mệnh lệnh đó do Đại tướng Tổng Tư lệnh

Võ Nguyên Giáp ký trong bức điện khẩn ngày 7/4/1975. Bức điện với nội dung “Thần

tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng giờ,

xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng. Truyền đạt tức

khắc đến đảng viên, chiến sỹ” được coi là “kim chỉ nam” để các cánh quân tiến

thẳng vào sào huyệt của kẻ thù. Mệnh lệnh lịch sử này đã góp phần quan trọng tạo

nên tính lịch sử cho chiến dịch quân sự lớn nhất của Quân đội nhân dân Việt

Nam.

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến

tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Tuy nhiên, Mỹ-ngụy ra sức phá họai

Hiệp định Paris, đẩy mạnh bình định lấn chiếm, tiếp tục thực hiện chiến lược

“Việt Nam hóa chiến tranh.”

Trước tình hình đó, tháng 3/1973, Quân ủy Trung

ương đã họp và xác định: trong khi địch dùng biện pháp quân sự để đánh ta, ta cần

kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, với pháp lý của Hiệp

định Paris, từng bước chuyển sang tiến công chủ yếu bằng chính trị có lực lượng

vũ trang làm hậu thuẫn, nhằm thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên thế có

lợi cho ta.

Ngày 30/1/1974, Bộ Chính trị họp mở rộng, bàn kế hoạch

nắm bắt thời cơ, thúc đẩy phong trào cách mạng miền Nam.

Sáng 31/3/1975, Bộ Chính trị họp mở rộng và nhận định:

“Cách mạng nước ta đang phát triển sôi nổi nhất với nhịp độ một ngày bằng 20

năm. Vì vậy Bộ Chính trị quyết định, nắm vững thời cơ chiến lược với tư tưởng

chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện tổng

công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất là trong tháng

tư, không thể chậm”. (1)

Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết:

“Ngay sau Hội nghị Bộ Chính trị, tôi suy nghĩ nhiều về trận chiến đấu sẽ diễn

ra trên chiến trường trọng điểm Sài Gòn-Gia Định. Sau khi nghiên cứu, trao đổi

với Phó Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Khánh và Cục trưởng Cục Tác chiến Lê Hữu Đức,

ngày 1/4, tôi gọi điện vào B2. Đúng như Bộ Chính trị nhận định, chiến tranh

cách mạng ở miền Nam đang bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt. Hiện nay ta

đã có đầy đủ lực lượng và khả năng để giành thắng lợi hoàn toàn trong một thời

gian ngắn hơn dự kiến rất nhiều. Vấn đề quyết định là phải kịp nắm lấy thời cơ,

tranh thủ vào trung tuần tháng 4 thì bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn vào Sài

Gòn. Làm được như vậy thì thuận lợi nhất, bảo đảm thắng lợi giòn giã nhất. Bất

ngờ hiện nay không còn ở phương hướng nữa. Địch biết nhất định ta sẽ đánh vào

Sài Gòn nhưng chúng cho rằng ta cần chuẩn bị một hai tháng. Vì vậy, bất ngờ hiện

nay chủ yểu là khâu thời gian. Một mặt cần cơ động lực lượng nhanh chóng, thần

tốc, mặt khác sử dụng ngay lực lượng hiện có để kịp thời hành động…”

Trước thời khắc quyết định của dân tộc, cuộc tiến

quân lịch sử của Quang Trung-Nguyễn Huệ lại hiện về trong ký ức của Đại tướng.

Ngày 4/4, Đại tướng gửi điện cho cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 2 đang hành quân:

“…Các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ rất vẻ vang. Cần hành động thần tốc, táo

bạo, bất ngờ, chắc thắng” (2).

Ngày 6/4, điện của Quân ủy Trung ương gửi Bộ Tư lệnh

Đoàn 559 nêu rõ: “… Cần chú trọng coi công tác bảo đảm chi viện và bảo đảm cơ động

lực lượng ta vào B2 là công tác trung tâm số 1. Vì vậy, cần có kế hoạch tổ chức

thật tốt công tác này, nhất là bảo đảm việc hành quân của các đơn vị, binh khí

kỹ thuật và các nhu cầu đạn dược theo đúng thời gian đã định”. (3)

Bức điện lúc 22 giờ ngày 6/4 của Quân ủy Trung ương

gửi đồng chí Đồng Sỹ Nguyên và Thường vụ Đảng ủy 559 nhấn mạnh: “…Yêu cầu của mặt

trận hết sức gấp, từng ngày, từng giờ. Thời gian lúc này là lực lượng, là sức mạnh.

Các đồng chí dùng mọi biện pháp tổ chức và đôn đốc các đơn vị hành quân hết sức

nhanh, chi viện hết sức gấp, hoàn thành xuất sắc chiến dịch chi viện thần tốc

này.” (4)

Ngày 7/4/1975, tại Tổng hành dinh Sở Chỉ huy chiến

dịch – Nhà D67, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tự tay thảo bức điện 157/ĐK gửi các

cánh quân:

“1. Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa,

tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến

và toàn thắng.

2. Truyền đạt tức khắc đến đảng viên, chiến sỹ.” (5)

Bên dưới ký một chữ Văn.

Bức điện lập tức được giao ban cơ yếu mã hóa. Đồng

chí Nguyễn Bá Líu – chiến sỹ báo vụ Lữ đoàn 25 là người trực tiếp được truyền tải

bức điện đó tới chỉ huy các cánh quân tham gia giải phóng miền Nam.

Chỉ với 40 từ, vô cùng ngắn gọn nhưng Bản Mệnh lệnh

đã xác định rõ mục tiêu phải đạt được, đồng thời chỉ rõ phương châm hành động để

đạt được mục tiêu đó: Đã thần tốc rồi, cần thần tốc hơn nữa! Đã táo bạo rồi cần

táo bạn hơn!


Quân Giải phóng chiếm trường Thiết giáp tại căn cứ

Nước Trong (Biên Hòa).Từ đầu tháng 4/1975, các binh đoàn chủ lực của ta từ khắp

các hướng tiến về Sài Gòn, tấn công địch với sức mạnh vũ bão

Thần tốc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Bức điện khẩn “Thần tốc, thần tốc hơn nữa…” do tự

tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký tên được Ban Cơ yếu lập tức truyền đi khắp các mặt

trận trên toàn miền Nam như một lời “hịch tướng sỹ.”

Mệnh lệnh đã truyền đạt quyết tâm cao nhất của Bộ

Chính trị và Quân ủy Trung ương tới các cấp lãnh đạo và chỉ huy chiến trường, tới

mỗi đảng viên, chiến sỹ để chủ động sáng tạo, thừa thắng, xốc tới, hướng mọi

hành động theo phương châm thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Và cả dân tộc

đã ra quân với khí thế ấy.

Trong đêm 7/4, các cánh quân của ta đã tăng tốc độ

hành quân cả đêm và ngày đến vị trí tập kết chiến dịch đúng quy định. Ngày 9/4,

Quân đoàn 4 bắt đầu tiến công địch trong thị xã Xuân Lộc; địch phản kích quyết

liệt, buộc các đơn vị của ta phải thay đổi chiến thuật, rút khỏi Xuân Lộc, đánh

vòng ngoài, diệt địch ở Túc Trưng, Kiệm Tân, theo đường 20 phát triển đánh địch

ở ngã ba Dầu Giây, cắt đường số 1 về Sài Gòn.

Ngày 14/4, cánh quân hướng Đông tiến công vào tuyến

phòng thủ Phan Rang đến ngày 16 chiếm thị xã Phan Rang và sân bay Thành Sơn, diệt

và bắt toàn bộ quân địch ở đây, giải phóng tỉnh Ninh Thuận.
Tấn công Phòng tuyến Phan Rang- Xuân Lộc


Ngày 19/4, Quân

đoàn 2 giải phóng Phan Thiết và tỉnh Bình Thuận, thần tốc tiến vào Long Khánh,

phối hợp với Quân đoàn 4 giải phóng Xuân Lộc. Trên các hướng Bắc, Tây Bắc, Đông

và Tây Nam, quân ta dồn dập tiến công tiêu diệt các sư đoàn chủ lực địch phòng

thủ vòng ngoài, áp sát lực lượng vào vùng ven đô.

Cũng trong ngày 14/4, Bộ Chính trị đặt tên cho chiến

dịch giải phóng Sài Gòn là Chiến dịch Hồ Chí Minh, do Đại tướng Văn Tiến Dũng

làm Tư lệnh, đồng chí Phạm Hùng làm Chính ủy.Ngày 22/4, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp

hành Trung ương Đảng, điện chỉ đạo Bộ Chỉ huy chiến dịch: “Thời cơ quân sự và

chính trị để mở cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ

từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu

để chậm thì không có lợi về quân sự chính trị. Kịp thời hành động lúc này là bảo

đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. Nắm vững thời cơ lớn chúng ta

nhất định toàn thắng.” Và Bộ Chính trị hạ quyết tâm giải phóng Sài Gòn-Gia Định

trước ngày 30/4/1975.

5 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch

ra lệnh tổng công kích, đánh chiếm 5 mục tiêu then chốt: Sân bay Tân Sơn Nhất,

Bộ Tổng tham mưu, Dinh Độc Lập, Tổng nha cảnh sát đô thành và Biệt khu thủ đô.

Từ bốn hướng Đông, Bắc và Tây Bắc, Tây Nam, quân ta đồng loạt tiến công vào Sài

Gòn phối hợp với quần chúng nhân dân nổi dậy, đến 11 giờ 30 phút ta làm chủ các

mục tiêu và cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng lên Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ

Chí Minh toàn thắng.

Cùng với cuộc tổng tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia

Định, quân ta đánh chiếm, giải phóng các đảo và quần đảo ở ven biển miền Trung

và Trường Sa. Quân và dân các tỉnh miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

tiến công, nổi dậy diệt và làm tan rã Quân đoàn 4 ngụy, giải phóng các tỉnh

Long An, Bình Dương, Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc

Liêu, đảo Phú Quốc, Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngày 1/5, ta tiếp tục giải phóng các tỉnh

Mỹ Tho, Gò Công, Vĩnh Long, Chương Thiện, Cà Mau, Long Xuyên, Châu Đốc, Kiến Tường,

Sa Đéc, Côn Đảo. Đến ngày 1-5-1975, toàn bộ các tỉnh, thành phố trên đất liền

và các đảo, quần đảo ở biển Đông trên toàn miền Nam Việt Nam được giải phóng.

45 năm đã trôi qua kể từ đại thắng Mùa Xuân năm

1975, nước Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, đã tiến những bước dài trong

công cuộc xây dựng đất nước. Song lời mệnh lệnh lịch sử “Thần tốc, thần tốc hơn

nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa …” của Đại tướng Võ nguyên Giáp vẫn còn nguyên

giá trị, mãi mãi là niềm tự hào và quyết tâm sắt đá của cả một dân tộc trong thời

kỳ hội nhập và phát triển.

Đặc biệt, trong những ngày này, khi cả nước đang

chung tay chống “giặc” COVID-19, mệnh lệnh thần tốc, tranh thủ từng

giờ, từng phút cần được vận dụng để quyết định cuộc chiến với dịch bệnh

COVID-19. Tại cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống

dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 29/3/2020), Thủ tướng

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh lại tinh thần như trong bức điện của Bộ

Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 7/4/1975, là “thần tốc, thần tốc hơn nữa,

táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải

phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!” Tinh thần này cần được vận dụng

công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid 19 hiện nay của nước ta.


***


Chú thích:


(1) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hồi ký Tổng hành dinh

trong mùa xuân toàn thắng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 172.

(2) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hồi ký Tổng hành dinh

trong mùa xuân toàn thắng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr 285.

(4) Sđd, tr 285. (5) Ðảng Cộng sản Việt Nam: Ðại thắng

mùa xuân 1975 – Văn kiện Ðảng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005, tr 259.

Đồng Thị Kim ThanhGoogle.tienlang Lưu ý bạn đọc:

MỌI NGƯỜI NÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID TẠI TRANG CHÍNH THỐNG CỦA BỘ Y TẾ:


BỘ Y TẾ


=====
Nguồn: Google.Tiên lãngNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét