Cảnh giác trước âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội trước thềm đại hội Đảng các cấp


Càng gần đến thời điểm tién hành đại hội Đảng các cấp, một thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm đang được các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh thực hiện đó là chiêu bài “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, trọng tâm là phi chính trị hóa QĐND Việt Nam.


Đòi “phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu thâm độc


Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã dùng mọi cách xuyên tạc, muốn “phi chính trị hóa” quân đội, nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng với mưu đồ sâu xa là làm cho quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng. Mục đích đê hèn của các thế lực thù địch muốn tách quân đội ra khỏi Đảng để quân đội trung lập, chờ thời cơ dùng lực lượng biểu tình để bùng lên lật đổ chính quyền.


Bài viết trên trang phản động Việt Tân đòi “phi đảng phái” quân đội

Đây là âm mưu cực kỳ nham hiểm, nằm trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.


Trước các sự kiện chính trị quan trọng mang tính dấu mốc, các thế lực thù địch thực hiện chống phá quân đội ta một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ các vấn đề cơ bản về chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, về cơ cấu, tổ chức, vũ khí trang bị…


Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng là năm các đơn vị trong toàn quân tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trước vấn đề đó, các thế lực thù địch ráo riết chống phá, triệt để lợi dụng mọi vấn đề để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.


Chúng đẩy mạnh việc rêu rao luận điệu đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, đòi tách QĐND ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là những chiêu trò cũ rích nhưng cực kỳ thâm độc nhằm phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Luận điệu này nhằm xóa nhòa bản chất cách mạng của QĐND Việt Nam.


Một sự thật không thể phủ nhận là QĐND Việt Nam ra đời, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành từ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã khẳng định bản chất của QĐND Việt Nam là lực lượng vũ trang cách mạng; việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân gắn liền với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.


Thực tiễn đời sống chính trị ở nước ta khẳng định, bản chất chính trị của QĐND là một tất yếu khách quan.

Sự lựa chọn của lịch sử, vai trò lịch sử đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam – lực lượng chính trị duy nhất ở nước ta lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự thành công của công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó, QĐND là lực lượng nòng cốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, làm nên bao chiến công hiển hách và ngày nay đang vững vàng bảo vệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi đến thành công.


Phải luôn luôn cảnh giác


Nhận thấy việc tấn công trực tiếp vào chính trị, làm cho Quân đội ta suy yếu về chính trị khó có thể thực hiện được đối với một quân đội đã có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng, được tôi luyện trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, các thế lực thù địch đang và sẽ chuyển sang triển khai mạnh mẽ mũi tấn công vào đạo đức, lối sống.


Đây là mũi tấn công cực kỳ thâm độc và nguy hiểm. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tăng cường xây dựng QĐND và các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt theo mục tiêu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng QĐND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ, Nhà nước và nhân dân; đảm bảo luôn thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đồng bào dân tộc thiểu số cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin trên mạng Internet, tránh các luồng thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch

Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội rất rõ ràng và nguy hiểm, sự tác động và ảnh hưởng của vấn đề này là rộng lớn và ngày càng mạnh mẽ trên các vấn đề xây dựng quân đội. Do đó, việc định hướng tốt về tư tưởng và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là cấp thiết và quan trọng hàng đầu. Thực hiện đồng thời việc định hướng tư tưởng và đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng các cấp đang chuẩn bị diễn ra.


Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, thế giới và khu vực, nhất là khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp được tiến hành, đòi hỏi mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; vạch trần mưu đồ, sự xuyên tạc bản chất của QĐND Việt Nam cũng như các lực lượng vũ trang nhân dân.


Đặc biệt, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết trước thềm diễn ra đại hội Đảng các cấp và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Quỳnh Quỳnh
Nguồn: Cánh còNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét