Sự ngu dốt của Lê Công Định khi đòi có luật về Đảng

Lâu lâu lại thấy Lê Công Định xuất hiện trên các diễn đàn nhưng mỗi lần xuất hiện lại thể hiện độ ngu dốt của hăn theo nhiều góc độ khác nhau. Một kẻ ngu dốt về luật, từng bị tước bỏ thẻ hành nghề luật sư nhưng lại thích thể hiện trình đọ thấp kém của mình qua các bài viết trên diễn đàn dân chủ.


Sự ngu dốt của Lê Công Định khi đòi có luật về Đảng


Mới đây trong buổi trả lời đài phản động BBC Tiếng Việt, Lê Công Định đưa ra ý kiến đòi có luật về Đảng với mục đích có quy phạm pháp luật điều chỉnh mọi vấn đề về Đảng hoạt động tại Việt Nam. Đây là một kiến nghị đề xuất có nhiều điểm thiếu hiểu biết, cách nghĩ lệch lạc về quy định pháp luật của một kẻ từng là luật sư.


Việc đưa ra ý kiến có luật về Đảng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của Lê Công Định. Chẳng hạn như nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, anh chàng này đã phát biểu rằng Hiến pháp mặc nhiên thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, điều đó không thuyết phục là bởi vì đó là một Hiến pháp do chính Đảng Cộng sản Việt Nam tự soạn thảo. Xin thưa với anh luật sư đểu là chẳng có luật nào do Đảng Cộng sản tự soạn thảo cả mà Đảng lãnh đạo đất nước bằng đường lối, chủ trương, chính sách.


Về câu hỏi mà anh Lê Công Định này đưa ra với các báo đài phản động về hai vấn đề liên quan đến Đảng Cộng sản: “vậy thì cơ sở pháp lý nào mà đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thứ nhất là tồn tại và thứ hai là lãnh đạo đất nước này?” thì chính anh đã tự trả lời câu hỏi rồi, đó chính là Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các thời kỳ đều quy định rõ điều này về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Về sự tồn tại, phát triển và lãnh đạo đất nước Việt Nam thì đã có Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn hệ thống chính trị và xã hội.


Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.


Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, hoạt động dựa trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, có điều lệ tổ chức chặt chẽ nên không cần có luật nào về Đảng cả. Mặt khác, một kẻ ngoại lai có tư tưởng chống phá, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật như Lê Công Định thì không cớ tư cách gì để đưa ra đề xuất như này cả.


Công Lý


Nguồn: Nhân quyền Việt NamNguồn: Hội Cờ Đỏ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét