Nghe đâu Con này là nhà thiết kế nào đó, dich thất nghiệp nên muốn ăn theo tên Dũng “Khùng”

Nghe đâu Con này là nhà thiết kế nào đó, dich thất nghiệp nên muốn ăn theo tên Dũng “Khùng”

 

Nguồn: Trang thông tin chống phản động

http://hoicodo.com/794037/nghe-dau-con-nay-la-nha-thiet-ke-nao-do-dich-that-nghiep-nen-muon-an-theo-ten-dung-khung/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét