Kỳ vọng những quyết sách quan trọng với văn hoá dân tộc

Ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị văn hóa toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đặc biệt quan trọng này giúp đánh giá thực trạng, kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới; từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm với công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021 – 2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn: Báo Tin tức

http://hoicodo.com/812139/ky-vong-nhung-quyet-sach-quan-trong-voi-van-hoa-dan-toc/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét